Hallituksen esitys laiksi verkon välityspalvelujen valvonnasta ja eräiksi muiksi laeiksi

LVM031:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Hallituksen esityksen tarkoituksena on toimeenpanna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista ja direktiivin 2000/31/EY muuttamisesta (digipalvelusäädös). Lisäksi esityksellä perustettaisiin Traficomiin seuraamuskollegio, joka jatkossa määräisi kaikki viraston yli 100 000 euron seuraamusmaksut.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM031:00/2023

Ärendenummer VN/19178/2023

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 16.6.2023 – 17.2.2024

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lag om tillsyn över förmedlingstjänster på nätet och till vissa andra lagar
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.8.2023
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 40/2023
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 41/2023
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 73/2023

I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om tillsyn över förmedlingstjänster på nätet. Dessutom föreslås det ändringar i lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna, lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, lagen om Transport- och kommunikationsverket, lagen om verkställighet av böter och lagen om rättegång i marknadsdomstolen. Propositionens huvudsakliga syfte är att verkställa EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster och om ändring av direktiv 2000/31/EG (förordningen om digitala tjänster). Verkställandet av förordningen förutsätter att kompletterande bestämmelser om tillsynen över efterlevnaden av förordningen utfärdas.

Ansvarig ministerKommunikationsminister Ranne

KontaktpersonRoosa Patrakka, kommunikationsministeriet

Ytterligare uppgifter

 • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2023

Kontaktperson
Roosa Patrakka, Ylitarkastaja
tel. +358 295 342 192
[email protected]

Mål och resultat

Digipalvelusäädöksen tarkoituksena on parantaa internetissä toimivien välityspalvelujen avoimuutta ja turvallisuutta käyttäjille. Lisäksi sen tarkoituksena on yhtenäistää lainsäädäntöä EU:ssa ja näin edistää palvelujen tarjoamista EU:n alueella yli jäsenvaltion rajojen. Asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta, mutta kansallisesti tulee säätää toimivaltaisista viranomaisista, valvonnasta ja sovellettavista seuraamuksista.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki verkon välityspalvelujen valvonnasta. Lisäksi muutettaisiin kuluttajansuojaviranomaisen eräistä toimivaltuuksista annettua lakia, sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia, Liikenne- ja viestintävirastosta annettua lakia, sakon täytäntöönpanosta annettua lakia sekä oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettua lakia.

Sammandrag

Hallituksen esityksen tarkoituksena on toimeenpanna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista ja direktiivin 2000/31/EY muuttamisesta (digipalvelusäädös). Lisäksi esityksellä perustettaisiin Traficomiin seuraamuskollegio, joka jatkossa määräisi kaikki viraston yli 100 000 euron seuraamusmaksut.

Utgångspunkter

Propositionens syfte är att verkställa Europaparlamentets och rådets förordning om en inre marknad för digitala tjänster och om ändring av direktiv 2000/31/EG (förordning-en om digitala tjänster). Verkställandet av förordningen förutsätter att kompletterande be-stämmelser om tillsynen över efterlevnaden av förordningen utfärdas.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.