EMSW-asetuksen täytäntöönpano

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1239 eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta ja direktiivin 2010/65/EU kumoamisesta (EMSW-asetus) vaatiman järjestelmäprojektin ohjausryhmä

LVM057:00/2019 Kehittäminen

Hanke perustuu EU-asetukseen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta((EU) 2019/1239). Hanke käsittää säädöshankkeen, jossa pannaan täytäntöön asetuksen vaatimat kansalliset säädösmuutokset sekä täytäntöönpanohankkeen, jolla uudistetaan Liikenne- ja viestintäviraston Portnet-järjestelmä vastaamaan asetuksen vaatimuksia.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM057:00/2019

Asianumerot VN/11204/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 31.10.2019 – 31.5.2023

Asettamispäivä 31.10.2019

Yhteyshenkilö
Tomi Paavola, Ylitarkastaja
puh. +358 295 342 040
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Säädöshankkeen puitteissa laaditaan hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Täytäntöönpanohankkeen tavoitteena on korvata Liikenne- ja viestintäviraston Portnet-järjestelmä uudella merenkulun tiedonhallintajärjestelmällä, joka täyttää EMSW-asetuksen aiempaa sääntelyä laajemman soveltamisalueen vaatimukset.

Tiivistelmä

Hanke perustuu EU-asetukseen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta((EU) 2019/1239). Hanke käsittää säädöshankkeen, jossa pannaan täytäntöön asetuksen vaatimat kansalliset säädösmuutokset sekä täytäntöönpanohankkeen, jolla uudistetaan Liikenne- ja viestintäviraston Portnet-järjestelmä vastaamaan asetuksen vaatimuksia.

Lähtökohdat

EMSW-asetus on tullut voimaan 15. elokuuta 2019. Asetuksen tavoitteena on vahvistaa yhdenmukaistetut säännöt satamakäyntejä varten vaadittujen tietojen tarjoamiselle varmistamalla, että samat datajoukot voidaan ilmoittaa kuhunkin merenkulkualan kansalliseen keskitettyyn palvelupisteeseen samalla tavoin. Kokonaisuudessaan järjestelmän tulee olla valmis vuoteen 2025 mennessä.

Asetuksen toimeenpano vaatii kansallisia säädösmuutoksia, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin nykyisen Portnet-järjestelmän ja eräiden muiden järjestelmien uudistamisen sekä laajaa sidosryhmäyhteistyötä.