Genomförande av EMSW-förordningen

Genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk kon-taktpunkt för sjöfart och om upphävande av direktiv 2010/65/EU (EMSW-förordningen, (EU) 2019/1239)

LVM057:00/2019 Projekt

Projektet grundar sig på EU-förordningen om inrättandet av en europeisk kontaktpunkt för sjöfart ((EU) 2019/1239). Projektet inbegriper ett lagberedningsprojekt i vilket de nationella författningsändringar som förordningen kräver genomförs, samt ett verkställandeprojekt i vilket Transport- och kommunikationsverkets Portnetsystem förnyas så att det uppfyller förordningens krav.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM057:00/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 31.10.2019 – 31.5.2022

Datum för tillsättande 31.10.2019

Kontaktperson
Tomi Paavola, Ylitarkastaja
tel. +358 295 342 040
[email protected]

Mål och resultat

Inom ramen för lagberedningsprojektet bereds regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten och till vissa andra lagar som har samband med den. Målet med verkställandeprojektet är att ersätta Portnetsystemet med ett system för hantering av information inom sjöfarten, som uppfyller kraven för EMSW-förordningens till-lämpningsområde, som är mer omfattande en den tidigare regleringen.

Sammandrag

Projektet grundar sig på EU-förordningen om inrättandet av en europeisk kontaktpunkt för sjöfart ((EU) 2019/1239). Projektet inbegriper ett lagberedningsprojekt i vilket de nationella författningsändringar som förordningen kräver genomförs, samt ett verkställandeprojekt i vilket Transport- och kommunikationsverkets Portnetsystem förnyas så att det uppfyller förordningens krav.

Utgångspunkter

EMSW-förordningen har trätt i kraft 15 augusti 2019. Målet med förordningen är att fastställa enhetliga regler för tillhandahållande av den information som krävs för fartygsanlöp, genom att säkerställa att samma datauppsättning kan rapporteras på samma sätt till varje nationell kontaktpunkt för sjöfart. I sin helhet ska systemet vara färdigt 2025.

Förordningens genomförande kräver nationella författningsändringar, förnyande av Transport- och kommunikationsverkets Portnetsystem och vissa andra system samt omfattande samarbete med intressentgrupper.