Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta

Pääväyläasetus

LVM061:00/2018 Säädösvalmistelu

Pääväyläasetuksella säädetään maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta. Asetus ja sitä täydentävät perustelumuistio ja esittelyaineisto löytyvät Hankeikkunan asiakirjat -välilehdeltä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM061:00/2018

Asianumerot LVM/1436/03/2018

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 1.12.2017

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Asetuksen tavoitteena on säätää maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta siten, kun liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) 4 §:n 3 momentissa ja ratalain (110/2007) 4 §:n 3 momentissa säädetään.

Tiivistelmä

Pääväyläasetuksella säädetään maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta. Asetus ja sitä täydentävät perustelumuistio ja esittelyaineisto löytyvät Hankeikkunan asiakirjat -välilehdeltä.

Lähtökohdat

Asetuksen valmistelu on kytkeytynyt maantielain (503/2005, nyk. laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä) ja ratalain (110/2007) uudistukseen. Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain muutokset hyväksyttiin kesällä 2018 eduskunnassa ja ne tulivat voimaan 1.8.2018.

Maanteiden ja rautateiden pääväylillä on valtakunnallisesti suuri merkitys elinkeinoelämälle ja alueiden kehittymiselle. Alueiden käytön ja liikennejärjestelmän pitkäjänteisen suunnittelun lähtökohdaksi tarvitaan yhteinen näkemys valtakunnallisesti merkittävästä liikenneverkosta ja solmupisteistä. Pääväylillä luodaan edellytyksiä uusien palveluiden kehittymiselle sekä matka- ja kuljetusketjujen toimivuudelle.

Asetuksella säädetään valtakunnalliseen runkoverkkoon kuuluvista maanteiden ja rautateiden pääväylistä. Lisäksi asetuksella säädettäisiin pääväylillä noudatettavasta palvelutasosta. Pääväylät koostuvat olemassa olevista valtion maanteistä ja rautateistä. Määrittelyn kriteereinä on käytetty maanteiden ja rautateiden liikennemääriä, alueellista saavutettavuutta ja verkollista kokonaisuutta. Lisäksi pääväylien määrittelyssä on otettu huomioon TEN-T ydinverkko. Määrittelyssä on huomioitu sekä nykytilanne, että ennusteet tulevasta kehityksestä.

Lisätietoja