Hallituksen esitys laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain, henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta

LVM071:00/2021 Säädösvalmistelu

Luodaan säädöspohja keskeisten viranomaisten yhteistoiminnalle merkittävissä yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisissä tietoturvaloukkaus ja -uhkatilanteissa. Uudessa sääntelyssä luodaan edellytykset viranomaisten tiedonvaihdolle ja virka-avulle.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM071:00/2021

Asianumerot VN/30823/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 7.12.2021 – 31.5.2023

Asettamispäivä 7.12.2021

Lainvalmistelu

HE laiksi keskeisten viranomaisten yhteistoiminnasta laajamittaisissa yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisissä kyberturvallisuuden häiriötilanteissa
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  43/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Uudella sääntelyllä toteutetaan kesäkuussa 2021 hyväksytyn valtioneuvoston periaatepäätöksen tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla toimenpide, jolla luodaan yhtenäinen säädöspohja keskeisten viranomaisten yhteistoiminnalle laajamittaisissa yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisissä kyberturvallisuuden häiriötilanteissa. Sääntelyssä luotaisiin selkeät toimintamallit mm. virka-apuprosesseille, tiedon luovuttamiselle, tiedon käyttöoikeuksille ja johtovastuille laajamittaisissa kyberturvallisuuden häiriötilanteissa. Lisäksi tehostettaisiin yhteistyötä verkko- ja tietoturvadirektiivin (NIS) soveltamisalaan kuuluvien toimijoiden kanssa.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

YhteyshenkilöNina Hyvärinen, liikenne- ja viestintäministeriö

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Outi Slant, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 094
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Sääntelyn tavoitteena on parantaa viranomaisten tiedonvaihtoa ja yhteistoimintaa vakavissa tietoturvaloukkaus ja -uhkatilanteissa huomioiden henkilötietojen käsittelyyn liittyvät vaatimukset. Tätä kautta tavoitteena on parantaa yhteiskunnan turvallisuutta ja tietoturvaa. Lisäksi ehdotetaan viestinnän välittäjälle oikeutta vapaaehtoisesti ilmoittaa tietoja Liikenne- ja viestintävirastolle tietoturvaloukkausten tai -uhkien selvittämiseksi.

Tiivistelmä

Luodaan säädöspohja keskeisten viranomaisten yhteistoiminnalle merkittävissä yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisissä tietoturvaloukkaus ja -uhkatilanteissa. Uudessa sääntelyssä luodaan edellytykset viranomaisten tiedonvaihdolle ja virka-avulle.

Lähtökohdat

Valtioneuvoston periaatepäätös tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla hyväksyttiin kesäkuussa 2021. Periaatepäätös sisältää yhteensä 37 toimenpidettä, joiden tavoitteena on parantaa tietoturvan ja tietosuojan tasoa kriittisillä toimialoilla. Yksi keskeisimmistä toimenpiteistä on yhtenäisen säädöspohjan luominen viranomaisten väliselle yhteistyölle tietoturvaloukkaustilanteissa.

Lisätietoja