Hallituksen esitys laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain, henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta

LVM071:00/2021 Säädösvalmistelu

Luodaan säädöspohja keskeisten viranomaisten yhteistoiminnalle merkittävissä yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisissä tietoturvaloukkaus ja -uhkatilanteissa. Uudessa sääntelyssä luodaan edellytykset viranomaisten tiedonvaihdolle ja virka-avulle.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM071:00/2021

Asianumerot VN/30823/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 7.12.2021 – 31.12.2024

Asettamispäivä 7.12.2021

Lainvalmistelu

HE laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain, henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain 29 §:n ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 22 §:n muuttamisesta (keskeisten viranomaisten yhteistoiminta laajamittaisissa yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisissä kyberturvallisuuden häiriötilanteissa)
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 43/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  27.10.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Uudella sääntelyllä toteutetaan kesäkuussa 2021 hyväksytyn valtioneuvoston periaatepäätöksen tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla toimenpide, jolla luodaan yhtenäinen säädöspohja keskeisten viranomaisten yhteistoiminnalle laajamittaisissa yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisissä kyberturvallisuuden häiriötilanteissa. Sääntelyssä luotaisiin edellytykset viranomaisten vastavuoroiselle tiedonvaihdolle merkittävissä tietoturvaloukkaustilanteissa ja –uhkissa sekä täydennettäisiin asiaa koskevaa virka-apusääntelyä.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

YhteyshenkilöNina Hyvärinen, liikenne- ja viestintäministeriö

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Sääntelyn tavoitteena on parantaa viranomaisten tiedonvaihtoa ja yhteistoimintaa vakavissa tietoturvaloukkaus ja -uhkatilanteissa huomioiden henkilötietojen käsittelyyn liittyvät vaatimukset. Tätä kautta tavoitteena on parantaa yhteiskunnan turvallisuutta ja tietoturvaa. Lisäksi ehdotetaan viestinnän välittäjälle oikeutta vapaaehtoisesti ilmoittaa tietoja Liikenne- ja viestintävirastolle tietoturvaloukkausten tai -uhkien selvittämiseksi.

Tiivistelmä

Luodaan säädöspohja keskeisten viranomaisten yhteistoiminnalle merkittävissä yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisissä tietoturvaloukkaus ja -uhkatilanteissa. Uudessa sääntelyssä luodaan edellytykset viranomaisten tiedonvaihdolle ja virka-avulle.

Lähtökohdat

Valtioneuvoston periaatepäätös tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla hyväksyttiin kesäkuussa 2021. Periaatepäätös sisältää yhteensä 37 toimenpidettä, joiden tavoitteena on parantaa tietoturvan ja tietosuojan tasoa kriittisillä toimialoilla. Yksi keskeisimmistä toimenpiteistä on yhtenäisen säädöspohjan luominen viranomaisten väliselle yhteistyölle tietoturvaloukkaustilanteissa.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.