Vertaisina vihaa vastaan (Peer Action against Hate)

OM021:00/2023 Kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on tehostaa puuttumista rasismiin, syrjintään ja viharikoksiin vertaisoppimisen keinoin niin viranomaisten kuin kansalaisyhteiskunnan toimijoiden tuella.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM021:00/2023

Asianumerot VN/3950/2023

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2023 – 31.12.2024

Asettamispäivä 3.3.2023

Yhteyshenkilö
Nada Al Omair, Hankepäällikkö
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen toiminta jakautuu neljään toimintakokonaisuuteen. Oikeusministeriö osallistuu niihin kaikkiin.
Hanketoiminnot:

Hankekokonaisuus 1: Hankkeen koordinaatio ja hallinto
Vastuutahot: Oikeusministeriö ja Centre for Peace Studies (Zagreb, Kroatia)
Hankekokonaisuuteen kuuluu hankkeen yleinen koordinaatio ja hallinto, mukaan lukien taloudellinen seuranta ja jatkuva raportointi komission hankeportaalissa.

Toiminnot:
• Väliraportointi
• Hankkeen sisäinen arviointi
• Koordinaatioverkoston kokoukset

Hankekokonaisuus 2: Vertaisoppimisen ohjelma viranomaisille
Vastuutaho: Oikeusministeriö
Hankekokonaisuuden tavoitteena on jakaa kokemuksia vaikuttavista viestintäkeinoista ja tehostaa vertaisoppimista ja –tukea, viranomaisten osaamisen kehittäminen puuttua järjestelmällisesti vihatekoihin ja haitallisiin ennakkoluuloihin sekä viranomaisten tietoisuuden lisääminen tarjolla olevista materiaaleista ja työkaluista.

Toiminnot:
• Mentorointiohjelma ja henkilökierto (OM ja STM)
• Kansainväliset virtuaaliset vertaisoppimisen työpajat
• Opintovierailu toiseen EU-maahan
• Kansalliset pyöreän pöydän keskustelut

Hankekokonaisuus 3: Viestintätaitojen ja -menetelmien tehostaminen
Vastuutaho: Seta ry ja oikeusministeriö
Hankekokonaisuuden tavoitteena on jakaa kokemuksia vaikuttavista viestintäkeinoista ja vahvistaa vertaisoppimista ja –tukea, vahvistaa kansalaisyhteiskunnan roolia ja mahdollisuuksia puuttua vihatekoihin ja haitallisiin ennakkoluuloihin, tukea viranomaisia lisäämällä tietoa tarjolla olevista materiaaleista ja työkaluista.

Toiminnot:
•Viestintäasiantuntijoiden vertaisverkoston perustaminen ja verkoston tapaamiset
•Johtopäätösten kokoaminen yhteen strategisesta viestinnästä ja virtuaalisen osaamiskeskuksen perustaminen
•Kehittämistarpeiden kartoittaminen
•Työkalujen luominen vaikuttavaan viestintään
• Kansainvälinen virtuaalinen pyöreän pöydän keskustelu vaikuttavista viestintävälineistä ja –strategioista, joiden avulla puuttua viharikosten, häirinnän ja eri ryhmiin kohdistuvien haitallisten ennakkoluulojen eri muotoihin.

Hankekokonaisuus 4: Uhrien tukipalveluissa esiintyvien puutteiden korjaaminen
Vastuutahot: Centre for Peace Studies (Zagreb, Kroatia) ja oikeusministeriö
Hankekokonaisuuden tavoitteena on lisätä tietoa tukimekanismeista ja ilmoituskanavista, asiantuntijoiden osaamisen vahvistaminen vihatekoihin ja haitallisiin ennakkoluuloihin puuttumisessa ja viharikosten uhrien tarpeiden tunnistaminen sekä tukea viranomaisia lisäämällä tietoa tarjolla olevista materiaaleista ja työkaluista.

Toiminnot:
• Uhrien tarpeiden kartoittaminen
• Kansalliset pyöreän pöydän keskustelut
• Virtuaalisen työkalun kehittäminen uhrien tukemiseen
• Koulutukset

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on tehostaa puuttumista rasismiin, syrjintään ja viharikoksiin vertaisoppimisen keinoin niin viranomaisten kuin kansalaisyhteiskunnan toimijoiden tuella.

Lähtökohdat

Vihapuhe ja viharikokset ovat yhteiskunnallinen ongelma siitä huolimatta, että niiden tunnistamiseksi, puuttumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi on tehty monia toimia mm. oikeusministeriön koordinoimissa hankkeissa. Viime vuosina Against Hate-, Tiedolla vihaa vastaan –ja Osaavat-hankkeissa on mm. kehitetty tiedonkeruuta, paikallistason yhteistyötä ja eri alojen ammattilaisten osaamista. Monet kansainväliset ihmisoikeustilannetta valvovat tahot ovat kiinnittäneet huomiota vihapuheen lisääntymiseen ja kehottaneet Suomea tehostamaan toimiaan.

Vertaisina vihaa vastaan-hanke pohjaa edellä mainittuihin aikaisempiin hankkeisiin ja jatkaa niissä tehtyä strategista työtä vihapuhetta ja viharikoksia vastaan. Osaavat-hankkeessa konseptoitiin viharikosten vastaisen työn osaamiskeskusta. Osaamiskeskuksen pilotointi jatkuu Vertaisina vihaa vastaan-hankkeessa muun muassa virtuaalisen osaamiskeskuksen perustamisen muodossa. Valtioneuvoston sisällä oikeusministeriön tehtävä on koordinoida yhdenvertaisuuden edistämisen tehtävää ja Vertaisina vihaa vastaan-hankkeen toimintoja linkitetään myös tähän perustehtävään, muun muassa viranomaisten välisen mentorointiohjelman avulla.

Rasismin, vihapuheen ja viharikosten muodostamat haasteet on tunnistettu ja tunnustettu myös Euroopan unionin korkeimmalla tasolla esimerkiksi EU:n rasismin vastaisessa toimintasuunnitelmassa 2020–2025. Vertaisina vihaa vastaan-hankkeessa tuetaan EU:n rasismin vastaisen toimintaohjelman kansallista toteutusta luomalla mahdollisuuksia kansalliseen ja kansainväliseen vertaisoppimiseen eri toimijoiden välillä.

Lisää aiheesta