Äitiyden selvittäminen ja oikeusgeneettiset tutkimukset

OM024:00/2022 Säädösvalmistelu

Täydennetään vanhemmuutta koskevaa lainsäädäntöä synnyttäneen äidin selvittämistä ja vahvistamista koskevalla sääntelyllä. Täydennetään myös oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annettua lakia (378/2005) ja mahdollistetaan kudosnäytteen ottaminen haudatusta vainajasta oikeusgeneettisiä vanhemmuustutkimuksia varten.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM024:00/2022

Asianumerot VN/10363/2022

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 29.3.2022 – 15.3.2024

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi vanhemmuuslain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 54/2023

Täydennetään vanhemmuutta koskevaa lainsäädäntöä synnyttäneen äidin selvittämistä ja vahvistamista koskevalla sääntelyllä. Täydennetään myös oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annettua lakia (378/2005) ja mahdollistetaan kudosnäytteen ottaminen haudatusta vainajasta oikeusgeneettisiä vanhemmuustutkimuksia varten.

VastuuministeriOikeusministeri Meri

Lisätietoa

  • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2023 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Mari Kaipomäki, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 062
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on edistää lapsen oikeutta tuntea vanhempansa ja mahdollistaa vanhempaa koskevan tiedon vahvistaminen ja rekisteröinti.

Tavoitetta edistetään mahdollistamalla perhesuhteita koskevien tietojen rekisteröinti väestötietojärjestelmään myös sellaisissa tilanteissa, joissa lapsen syntymään liittyvät olosuhteet ovat epäselvät tai tätä koskeva asiakirjanäyttö on puutteellinen henkilöstä itsestään tai hänen perheestään johtumattomasta syystä.

Toisena osatavoitteena on luoda sääntely, joka mahdollistaisi oikeusgeneettiset vanhemmuustutkimukset viimesijaisesti myös tilanteessa, jossa tarvittava kudosnäyte on saatavissa vain jo haudatusta vainajasta.

Tiivistelmä

Täydennetään vanhemmuutta koskevaa lainsäädäntöä synnyttäneen äidin selvittämistä ja vahvistamista koskevalla sääntelyllä. Täydennetään myös oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annettua lakia (378/2005) ja mahdollistetaan kudosnäytteen ottaminen haudatusta vainajasta oikeusgeneettisiä vanhemmuustutkimuksia varten.

Lähtökohdat

Synnyttäneen äidin selvittämistä koskeva lainvalmistelutarve nousi esiin vanhemmuuslakia (HE 132/2021 vp) koskevan valmistelun yhteydessä. Tarve synnyttäneen äidin äitiyttä koskevan sääntelyyn liittyy erityisesti sellaisiin maahanmuuttajaperheisiin, joiden perhesuhteista ei ole voitu varmistua maahantulon yhteydessä ja joilla ei ole asiakirjanäyttöä perhesuhteistaan tai sen luotettavuudesta ei saada riittävää selvitystä.

Korkein oikeus antoi joulukuussa 2021 ratkaisun (KKO:2021:88), jonka mukaan oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain 5 §:n 2 momentti oli sen käsittelemässä tapauksessa ilmeisessä ristiriidassa perustuslain 10 §:ssä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa turvatun yksityiselämän suojan kanssa. Kyseisen hautarauhaa suojaavan säännöksen on tulkittu estävän oikeusgeneettistä isyystutkimusta koskevan tutkimusmääräyksen tekemisen tilanteessa, jossa vainaja on jo haudattu.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.