Utredande av moderskap och rättsgenetiska undersökningar

OM024:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Lagstiftningen om föräldraskap kompletteras med bestämmelser om utredning och fastställande av den mor som har fött barnet. Dessutom kompletteras lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning (378/2005) och görs det möjligt att ta vävnadsprov av den avlidne för rättsgenetiska faderskapsundersökningar.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM024:00/2022

Ärendenummer VN/10363/2022

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 29.3.2022 –

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av föräldraskapslagen och till lagar som har samband med den

Riksdagens svar EV 54/2023

Lagstiftningen om föräldraskap kompletteras med bestämmelser om utredning och fastställande av den mor som har fött barnet. Dessutom kompletteras lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning (378/2005) och görs det möjligt att ta vävnadsprov av den avlidne för rättsgenetiska faderskapsundersökningar.

Ansvarig ministerJustitieminister Meri

Ytterligare uppgifter

  • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2023

Kontaktperson
Mari Kaipomäki, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 062
[email protected]

Mål och resultat

Målet är att främja barnets rätt att känna sina föräldrar och göra det möjligt att fastställa och registrera uppgifter om en förälder.

Detta mål främjas genom att det görs möjligt att registrera uppgifter om familjeförhållanden i befolkningsdatasystemet också i sådana situationer då omständigheterna kring barnets födelse är oklara eller de skriftliga bevis som gäller barnet är bristfälliga av orsaker som inte beror på personen själv eller hans eller hennes familj.

Ett annat delmål är att skapa en reglering som möjliggör rättsgenetiska föräldraundersökningar i sista hand också i en situation där det vävnadsprov som behövs kan fås endast av en avliden som redan gravsatts.

Sammandrag

Lagstiftningen om föräldraskap kompletteras med bestämmelser om utredning och fastställande av den mor som har fött barnet. Dessutom kompletteras lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning (378/2005) och görs det möjligt att ta vävnadsprov av den avlidne för rättsgenetiska faderskapsundersökningar.

Utgångspunkter

Behovet av lagberedning för att utreda den mor som har fött barnet togs upp i samband med beredningen av föräldraskapslag (RP 132/2021 rd). Behovet av bestämmelser om moderskap till den mor som har fött barnet hänför sig i synnerhet till sådana invandrarfamiljer vars familjeförhållanden inte har kunnat fastställas i samband med inresan och som inte kan påvisas på basis av handlingar om sina familjeförhållanden eller vars tillförlitlighet inte kan utredas tillräckligt.

Högsta domstolen meddelade i december 2021 ett avgörande (HD:2021:88) enligt vilket 5 § 2 mom. i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning i det fall som det behandlade uppenbart stred mot det skydd för privatlivet som tryggas i 10 § i grundlagen och i artikel 8 i Europakonventionen. Den bestämmelse som skyddar griftefriden har tolkats förhindra att det utfärdas ett förordnande om en rättsgenetisk faderskapsundersökning i en situation där den avlidne redan har gravsatts.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.