Utredande av moderskap och rättsgenetiska undersökningar

OM024:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Lagstiftningen om föräldraskap kompletteras med bestämmelser om utredning och fastställande av den mor som har fött barnet. Dessutom kompletteras lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning (378/2005) och görs det möjligt att ta vävnadsprov av den avlidne för rättsgenetiska faderskapsundersökningar.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM024:00/2022

Ärendenummer VN/10363/2022

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 29.3.2022 –

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Joanna Grandell, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 220
[email protected]

Kontaktperson
Salla Silvola, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 314
[email protected]

Mål och resultat

Målet är att främja barnets rätt att känna sina föräldrar och göra det möjligt att fastställa och registrera uppgifter om en förälder.

Detta mål främjas genom att det görs möjligt att registrera uppgifter om familjeförhållanden i befolkningsdatasystemet också i sådana situationer då omständigheterna kring barnets födelse är oklara eller de skriftliga bevis som gäller barnet är bristfälliga av orsaker som inte beror på personen själv eller hans eller hennes familj.

Ett annat delmål är att skapa en reglering som möjliggör rättsgenetiska föräldraundersökningar i sista hand också i en situation där det vävnadsprov som behövs kan fås endast av en avliden som redan gravsatts.

Sammandrag

Lagstiftningen om föräldraskap kompletteras med bestämmelser om utredning och fastställande av den mor som har fött barnet. Dessutom kompletteras lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning (378/2005) och görs det möjligt att ta vävnadsprov av den avlidne för rättsgenetiska faderskapsundersökningar.

Utgångspunkter

Behovet av lagberedning för att utreda den mor som har fött barnet togs upp i samband med beredningen av föräldraskapslag (RP 132/2021 rd). Behovet av bestämmelser om moderskap till den mor som har fött barnet hänför sig i synnerhet till sådana invandrarfamiljer vars familjeförhållanden inte har kunnat fastställas i samband med inresan och som inte kan påvisas på basis av handlingar om sina familjeförhållanden eller vars tillförlitlighet inte kan utredas tillräckligt.

Högsta domstolen meddelade i december 2021 ett avgörande (HD:2021:88) enligt vilket 5 § 2 mom. i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning i det fall som det behandlade uppenbart stred mot det skydd för privatlivet som tryggas i 10 § i grundlagen och i artikel 8 i Europakonventionen. Den bestämmelse som skyddar griftefriden har tolkats förhindra att det utfärdas ett förordnande om en rättsgenetisk faderskapsundersökning i en situation där den avlidne redan har gravsatts.

Mer om ämnet