Kiinteistöomistuksen valvontaa koskevan lainsäädännön kehittämishanke

PLM005:00/2022 Säädösvalmistelu

Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esitys tunnistetuista lainsäädännöllisistä kehittämistarpeista koskien lakia eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta (470/2019) ja lakia valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla (469/2019).

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero PLM005:00/2022

Asianumerot VN/11019/2022

Asettaja puolustusministeriö

Toimikausi/aikataulu 2.5.2022 – 20.10.2022

Asettamispäivä 2.5.2022

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Lisätietoa

  • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Yhteyshenkilö
Jenni Herrala, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 140 601
[email protected]

Yhteyshenkilö
Sara Kajander, Ympäristöneuvos
puh. +358 295 140 080
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Lakikokonaisuutta säädettäessä todettiin, että sääntelyn haasteena on järjestelmän aukottomuus ja mahdollisiin aukkoihin tulee puuttua välittömästi Suomen kansallisten etujen ja turvallisuuden turvaamiseksi. Lakikokonaisuuden kehittämisellä pyritään vahvistamaan lain toimivuutta sekä vastaamaan vielä paremmin niihin tavoitteisiin, joita lakikokonaisuudelle on asetettu ja ennakoimaan tulevaisuuden lainsäädännöllisiä tarpeita.

Tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esitys tunnistetuista lainsäädännöllisistä kehittämistarpeista koskien lakia eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta (470/2019) ja lakia valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla (469/2019).

Lähtökohdat

Hallitusohjelmaan 2015 – 2019 oli kirjattuna tavoite uusia maankäyttöä ja suunnittelua sekä ulkomaalaisten kiinteistökauppoja säätelevät lait. Lakikokonaisuus hyväksyttiin 29.3.2019 ja se tuli voimaan 1.1.2020. Kokonaisuus tarjoaa viranomaisille kokonaan uusia keinoja valvoa kiinteistönomistusta Suomessa.

Säädöskokonaisuudessa on kolme puolustusministeriön toimivaltaan vaikuttavaa pääelementtiä. Ensimmäinen on EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten kiinteistönostajien lupavelvollisuus kiinteistöjen hankintaan Suomessa pl. Ahvenanmaan maakunta. Toinen elementti on valtion etuostolaki, joka koskee Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kohteiden läheisyydessä olevia kiinteistöjä. Jos kiinteistö rajoittuu tai on maanpuolustuksen tai rajavalvonnan kannalta tärkeän kohteen välittömässä läheisyydessä, niin valtio voi tulla kauppaan ostajan sijaan. Kolmas elementti on uusi lunastuslaki kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi. Valtio pystyy lunastamaan kiinteistön, jos valtio haluaa kiinteistön esimerkiksi suoja-alueeksi tai haluaa sen hallintaansa kansallisen turvallisuuden parantamiseksi.

Puolustusvaliokunta totesi lausunnossaan (valiokunnan mietintö PuVM 6/2018 vp HE 253/2018 vp) lakikokonaisuutta koskevasta hallituksen esityksestä, että uuden sääntelyn toimivuutta on kokonaisuutena syytä arvioida kahden vuoden kuluessa lakiehdotusten voimaan tulosta. Puolustusvaliokunta esitti, että puolustusministeriö antaa asiasta selvityksen puolustusvaliokunnalle vuoden 2021 loppuun mennessä. Selvityksessä tuli keskittyä lain toimivuuteen eri näkökulmista ja tuoda esille myös mahdollisia muutostarpeita.

Selvitys jätettiin 14.12.2021. Selvityksessä todettiin lain parantaneen merkittävästi viranomaisten tilannekuvaa EU/ETA-alueen ulkopuolisesta kiinteistöomistuksesta sekä luoneen mahdollisuudet puuttua Suomen turvallisuuden vaarantavaan kiinteistöomistukseen. Selvityksessä tuotiin myös esiin lakikokonaisuuden kehittämistarpeet, jotka soveltamisaikana on tunnistettu. Puolustusvaliokunta jätti selvityksestä lausuntonsa 16.2.2022 ja siinä annettiin vahva tuki hallituksen esityksen valmistelun käynnistämiselle.