EU/ETA-alueen ulkopuolista kiinteistöomistusta koskeva jatkoselvitys

PLM011:00/2022 Kehittäminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero PLM011:00/2022

Asianumerot VN/28794/2022

Asettaja puolustusministeriö

Toimikausi/aikataulu 7.11.2022 – 28.2.2023

Asettamispäivä 4.11.2022

Tavoitteet ja tuotokset

Selvitysryhmän tehtävänä on:
1) tarkastella Venäjän kansalaisiin ja venäläisiin yrityksiin ja yhteisöihin kohdistuvan kiinteistökaupan rajoittamisen ja/tai kieltämisen tarvetta sekä rajoitustoimenpiteiden tai kiellon käyttöönoton edellytyksiä; ja
2) selvittää muita vaihtoehtoja EU/ETA-alueen ulkopuolista kiinteistöomistusta koskevan valvonnan kehittämiseksi.

Lähtökohdat

Hankkeen lähtökohtana on lähiympäristön muuttunut turvallisuustilanne sekä sen tuoma tarve käydä aiempaakin tarkempaa keskustelua EU/ETA-alueen ulkopuolisesta kiinteistöomistuksesta ja sen mahdollisesta rajoittamisesta Suomessa. Puolustusministeriö asetti 2.5.2022 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää kiinteistöomistuksen valvontaa koskevan lainsäädännön kehittämistarpeita ja valmistelemaan ehdotus sääntelyn uudistamiseksi. Työryhmän toimikausi oli 2.5.–20.10.2022 ja työryhmä luovutti mietintönsä puolustusministeriölle 23.6.2022. Työryhmän valmisteleman esityksen pohjalta eduskunnalle annettiin 20.10.2022 hallituksen esitys laeiksi eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta annetun lain, valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annetun lain ja etuostolain 1 §:n muuttamisesta (HE 222/2022 vp).

Työryhmässä keskusteltiin myös muista mahdollisista kiinteistöomistuksen valvontaa koskevista lainsäädännöllisistä keinoista, joita ei kuitenkaan työryhmän toimeksianto ja määräaika huomioiden sisällytetty työryhmän mietintöön, vaan ehdotettiin tarkasteltavaksi myöhemmin. Turvallisuustilanne on kuitenkin kehittynyt työryhmän mietinnön luovuttamisen jälkeen entistä vakavampaan suuntaan ja uusi tarkastelu on nähty tarpeelliseksi jo tässä vaiheessa.

Hanke toteutetaan kahdessa osassa siten, että selvitys Venäjän kansalaisten ja venäläisten toimijoiden kiinteistökaupan rajoittamista ja/tai kieltämistä koskien annetaan viimeistään maanantaina 19.12.2022. Toinen selvitys koskien muita mahdollisia kiinteistökaupan valvontaa koskevia kehittämiskohtia annetaan viimeistään tiistaina 28.2.2023. Selvitysten jälkeen käynnistetään erilliset lainsäädäntöhankkeet, mikäli selvitysten lopputuloksena hallituksen esitysten valmistelu nähdään tarkoituksenmukaiseksi.

Hankkeen johtopäätöksistä laaditaan arviomuistiot.