Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta ja ennaltaehkäisystä

YM007:00/2020 Säädösvalmistelu

Säädetään uusi laki rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamista koskevasta menettelystä. HO: Kohta 3.1., tavoite 5 toimenpide 10: ”luonnonsuojelulainsäädäntöä uudistetaan arvioinnin pohjalta”

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM007:00/2020

Asianumerot VN/13888/2020

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.1.2020 – 28.2.2022

Asettamispäivä 16.12.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa

Lainvalmistelu

HE laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 21.6.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 50/2020
  Arvioitu uusi esittelyviikko 39/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  27.9.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 193/2021

Säädetään uusi laki rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamista koskevasta menettelystä. Hallitusohjelma: Kohta 3.1., tavoite 5 toimenpide 10: luonnonsuojelulainsäädäntöä uudistetaan arvioinnin pohjalta.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Hanne Lohilahti, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 250 374
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksen ensisijaisena tavoitteena on parantaa eläinten suojelua sekä lisätä luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä säätämällä laissa rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisyyn myönnettävistä avustuksista, korvauksista ja tuista sekä korvausten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen liittyvistä menettelyistä. Keskeisenä tavoit-teena on luoda avustusjärjestelmä, jonka kautta olisi mahdollista kannustaa ja tukea ennaltaehkäisevien toimien toteuttamista ja kehittämistä.

Esityksen tavoitteena on lisäksi toteuttaa sekä perustuslain että EU:n valtiontukisääntöjen asettamat vaatimukset.

Hankkeen tuloksena syntyy ehdotus hallituksen esitykseksi rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta ja ennaltaehkäisystä.

Tiivistelmä

Säädetään uusi laki rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamista koskevasta menettelystä. HO: Kohta 3.1., tavoite 5 toimenpide 10: ”luonnonsuojelulainsäädäntöä uudistetaan arvioinnin pohjalta”

Lähtökohdat

Suomen valtio on maksanut korvauksia luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista 1990-luvun alusta lähtien. Korvauksia on maksettu kahden ympäristöministeriön asetustasoisen päätöksen nojalla: rauhoitettujen harvinaisten eläinten tuottamien vahinkojen korvaamiseksi maksettavista avustuksista annettu ympäristöministeriön päätös (1626/1991) sekä maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annettu valtioneuvoston asetus (8/2002). Vahingot ja niiden johdosta maksettavien korvausten määrät olivat 2010-luvulle asti vähäisiä. Erityisesti lintujen aiheuttamien vahinkojen määrä on kasvanut merkittävästi 2010-luvulla. Lintuvahinkojen kasvun arvioidaan johtuvan muun muassa tiettyjen lintulajien kantojen vahvistumisesta sekä lintujen muuttoreittien ja muuttokäyttäytymisen muutoksista. Lainsäädännön kehittäminen on tullut ajankohtaiseksi lisääntyneiden vahinkojen sekä perustuslaista johtuvien muutostarpeiden johdosta.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.