Hallituksen esitys TEM/2016/82

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista ja kilpailulain muuttamisesta

HE 83/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Virve Haapajärvi, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295047027
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista, joka perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin. Lakia sovellettaisiin kilpailuoikeuden rikkomisesta aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseen. Lakia sovellettaisiin siten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artiklan ja kansallisen kilpailulain 5 ja 7 §:n rikkomisesta aiheutuneen vahingon korvaamiseen. Kaikilla vahinkoa kärsineillä olisi oikeus täyteen korvaukseen. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi muun muassa kartelleja koskevasta vahinko-olettamasta, ylihinnan siirtämiseen liittyvistä todistustaakkasäännöistä sekä seuraamusmaksusta vapautetun yrityksen yhteisvastuun ja takautumisoikeuden rajauksesta. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi rikkomuksen toteavan päätöksen vaikutuksesta vahingonkorvaustuomioon, korosta, todisteiden esittämisestä, vanhentumisesta sekä sovintoneuvottelun ja sovintoratkaisun vaikutuksista. Direktiivin ja esityksen tavoitteena on kilpailusääntöjen tehokas täytäntöönpano, vahinkoa kärsineiden täyden korvauksen varmistaminen sekä kilpailuviranomaisten suorittaman kilpailusääntöjen täytäntöönpanon ja yleisissä tuomioistuimissa käsiteltävien vahingonkorvauskanteiden yhteensovittaminen. Samassa yhteydessä kilpailulain 14, 15, 17 ja 20 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että kilpailulain käsitteet olisivat yhdenmukaisia direktiivin kanssa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 26.12.2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista ja kilpailulain muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen