Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2016/169

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2016 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepolitiikasta 2016–2019

Ministeri
Juha Rehula
Esittelijä
Kari Paaso, Johtaja p.029 5163340
Asia
Valtioneuvoston periaatepäätöksellä huumausainepolitiikasta vahvistetaan kansallista yhteistyötä huumehaittojen ehkäisemiseksi aiempien periaatepäätösten 1999–2000, 2001–2003, 2004–2007, 2008–2011 ja 2012–2015 mukaisesti. Huumausainepoliittinen linja ei muutu: Suomi on politiikassaan sitoutunut Yhdistyneiden kansakuntien huumausaineiden vastaisiin yleissopimuksiin ja Euroopan unionin huumausainestrategiaan vuosille 2013–2020. Huumausainepolitiikkaa toteutetaan läheisessä yhteistyössä lääkepolitiikan kanssa keskeisten lääkevalmisteiden saatavuuden turvaamiseksi. Periaatepäätöksessä painotetaan pitkäjänteisen perustason työn jatkamista ja kehittämistä, eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä huumausaineiden kysynnän ja tarjonnan vähentämistoimien tasapainoisuutta, haittojen vähentämistä ja perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamista. Periaatepäätöksessä esitellään lyhyesti tärkeimmät huumausainepoliittisen yhteistyön tavoitteet 1) huumausainepolitiikan kansallinen koordinaatio, 2) ehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen, 3) huumausainerikollisuuden torjunta, 4) huumausaineriippuvuuden hoito ja huumeongelman haittojen vähentäminen ja 5) EU- ja kansainvälinen yhteistyö. Periaatepäätös on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriön vetämässä huumausainepoliittisessa koordinaatioryhmässä, jossa on edustettuna sisäasiainministeriö, oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, ulkoasiainministeriö, valtiovarainministeriö, Poliisihallitus, Tulli, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea, Valtakunnansyyttäjänvirasto ja Opetushallitus. Periaatepäätöksen ohella esitetään valtioneuvostolle tiedoksi huumausainepoliittisen koordinaatioryhmän laatima raportti tämän hetken huumausainetilanteesta, politiikan tulevista kehittämistarpeista ja kaudella 2012–2015 toteutetuista toimenpiteistä.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen huumausainepolitiikasta 2016–2019.
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Periaatepäätöksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. YHTEISKUNNALLISET: Hallinnonalojen välinen yhteistyö tukee ehkäisevää työtä ja huumausaineista aiheutuvien riskien ja haittojen vähentämistä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen