Valtioneuvoston asetus OKM/2017/114

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2017 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Anna Kankaanpää, Hallitusneuvos p.+35 8295330403
Asia
Asetusta opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ehdotetaan muutettavaksi ammatillisen koulutuksen reformista johtuen. Asetusta on muutettava, jotta se vastaa ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia (531/2017) sekä ammatillisesta koulutuksesta annettua asetusta (673/2017). Asetusehdotuksessa esitetään, että rehtorin kelpoisuusvaatimuksia koskevaa 2 lukua muutettaisiin siten, että ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaiselta rehtorilta edellytetään aina ylempää korkeakoulututkintoa. Yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuuksia koskevaa 14 §:ää ehdotetaan muutettavan siten, että jatkossa työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen osa-aluetta on kelpoinen opettamaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut. Muutoin asetukseen ehdotetaan lähinnä teknisiä ja terminologisia muutoksia. Asetuksen muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Esityksellä ei katsota olevan merkittäviä taloudellisia tai hallinnollisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen