Valtioneuvoston periaatepäätös LVM/2018/18

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.3.2018 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Saara Jääskeläinen, Liikenneneuvos p.029 5342560
Asia
Kävelyn ja pyöräilyn periaatepäätöksellä halutaan parantaa kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä suomalaisissa kunnissa sekä tukea liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja kansanterveyden parantamista Suomessa. Periaatepäätöksessä kävelyn ja pyöräilyn vuoden 2030 tavoitteeksi asetetaan 30 % matkamäärien kasvu. Tavoite on sama kuin kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Periaatepäätöksessä yksilöidään 31 eri toimenpidettä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi. Keskeisiä keinoja ovat muun muassa infrastruktuurin ja maankäytön suunnittelun kehittäminen, rahoituksen kohdentaminen kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen sekä asenteisiin ja liikkumistottumuksiin vaikuttaminen.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä
Vaikutukset
Kävelyn ja pyöräilyn matkamäärien kasvu korvaisi osittain lyhyitä tai lyhyehköjä automatkoja ja vähentäisi sitä kautta liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Kansanterveyden osalta on arvioitu, että kävelyn lisääminen Suomessa jo 20 prosentilla tuottaisi yhteensä yli 4 miljardin euron arvosta terveyshyötyjä. Periaatepäätöksellä ei ole suoranaista vaikutusta valtion talousarvioon. Periaatepäätöksen toimia ryhdytään toteuttamaan valtion budjettiraamien ja olemassa olevien määrärahojen puitteissa, mikä voi tarkoittaa toimenpiteiden priorisointia ja resurssien uudelleen suuntaamista.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen