Valtioneuvoston periaatepäätös LVM/2018/76

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.7.2018 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös mediapoliittisesta ohjelmasta

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Emil Asp, Neuvotteleva virkamies p.029 5342498
Asia
Hallituksen puolivälitarkastelussa 28.4.2017 päätettiin aloittaa mediapoliittisen ohjelman valmistelu. Ohjelma on osa digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön kärkihanketta. Kärkihankkeen tavoitteena on suotuisan toimintaympäristön luominen digitaalisille palveluille ja uusille liiketoimintamalleille. Periaatepäätöksen ja siinä esitettyjen toimenpiteiden aikajänne on vuoteen 2023 saakka. Periaatepäätöksen aikajänne on hallituskautta pidempi, mutta linjaukset tukevat myös nykyisen hallitusohjelman toteuttamista. Sananvapauteen kuuluu oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja sekä mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Mediapalveluilla sekä erityisesti journalistisin periaattein tuotetuilla mediasisällöillä on tärkeä rooli demokratian ja koko yhteiskunnan toiminnan kannalta. Kansalaisten oikeus monipuoliseen ja luotettavaan tietoon tulee varmistaa. Periaatepäätöksen tavoitteilla ja toimenpiteillä pyritään varmistamaan suomalaisen median monimuotoisuus, suomalaisen journalismin tuottamisedellytykset. Toimilla parannetaan kansalaisten mahdollisuutta saada luotettavaa tietoa omalla kielellään. Periaatepäätöksen toimenpiteillä tuetaan vastuullista mediaa, vahvistetaan mediakasvatusta, vastustetaan disinformaation leviämistä, kehitetään saavutettavuutta ja lisätään yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja sidosryhmien osallistumista mediapolitiikan valmisteluun.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen mediapoliittisesta ohjelmasta
Vaikutukset
Periaatepäätöksen toimia toteutetaan valtion budjettiraamien ja olemassa olevien määrärahojen puitteissa, mikä voi tarkoittaa toimenpiteiden priorisointia ja resurssien suuntaamista. Toimenpiteitä voidaan edistää myös EU-ohjelmien rahoituksella. Määrärahalisäyksiä vaativat toimenpiteet päätetään valtiontalouden kehyksissä ja vuosittaisissa talousarvioissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen