Työ- ja elinkeinoministeriön päätös TEM/2019/3

« Raha-asiainvaliokunta 17.1.2019 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työllisyys SIB –hankkeen tulospalkkiot

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Kimmo Ruth, Työmarkkinaneuvos p.+35 8295048073
Asia
Rahoitus Työllisyys SIB –hankkeen työllistämistuloksista maksettaviin tulospalkkioihin Työ- ja elinkeinoministeriö valtuutettaisiin solmimaan Epiqus Oy:n kanssa sopimus Työllisyys SIB (Social Impact Bond) –hankkeen toteuttamisesta. Sopimuksessa työ- ja elinkeinoministeriö sitoutuu maksamaan Työllisyys SIB –hankkeen työllistämistuloksiin perustuvia tulospalkkioita hanketta varten perustettavalle SIB-rahastolle vuosina 2020-2024 enintään yhteensä 23 milj. euroa. Palkkion maksua varten siirretään 10 milj. euroa momentilta 32.30.51 (julkiset työvoima- ja yrityspalvelut) momentille 32.01.95 (vaikuttavuusinvestointien tuotonmaksu). Tulospalkkiot perustuvat vuosittaisiin palkkasummiin, jotka hankkeen piirissä olevat pitkäaikais-työttömät ansaitsevat työllistyessään. Palkkasummat saadaan verohallinnolta vuosittain verotuksen valmistuessa. Tulospalkkio on prosenttiosuus palkkasummista, ja näiden osuuksien suuruuteen vaikuttaa työttömän ikä, koulutustaso ja työttömyyden kesto. Prosenttiosuuksien vaihteluväli on 20-40 %. Lisäksi käytetään kahta aluekerrointa, jotta palveluja tarjotaan kattavasti pääkaupunki-seudun ulkopuolella. Tulospalkkio maksetaan vain, jos asiakkaiden työllistymisen myötä kertyvä palkkasumma ylittää taustatekijöiltään samankaltaiselle työttömien joukolle ennustetun tulojen kertymän. Muussa tapauksessa maksetaan puolet sijoittajien rahaston kautta maksamista hankkeen palvelujen kuluista. Taloudellisen riskin hankkeen tuloksellisuudesta kantavat siten sijoittajat.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Valtuus tulospalkkioiden maksuun esitetyssä laajuudessa mahdollistaa tulosperusteisen työllistämishankkeen, jonka ensivaiheen asiakkaiksi tavoitellaan 4500 pitkäaikaistyötöntä. Palveluja tullaan tarjoamaan ainakin viiden TE-toimiston alueella. Palvelujen piiriin tulevien asiakkaiden määrän minimitavoitteeksi on asetettu 1500 ja työllistämistulokseksi 45 % asiakkaista. Julkisen talouden suorat hyödyt hankkeen tuloksista muodostuvat säästyneistä työttömyysetuuksista sekä ansiotuloverojen kasvusta.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta