Valtioneuvoston periaatepäätös MMM/2019/21

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.2.2019 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsästrategia 2025:n päivityksestä

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Marja Kokkonen, Metsäneuvos p.029 5162444
Asia
Valtioneuvosto antoi helmikuussa 2014 eduskunnalle metsäpoliittisen selonteon, joka ohjaa metsiemme käyttöä vuoteen 2050 asti. Kansallinen metsästrategia 2025:ssa (KMS 2025) priorisoidaan tavoitteet ja yksityiskohtaisemmat toimenpiteet metsäpoliittisessa selonteossa asetettujen strategisten päämäärien saavuttamiseksi. Metsästrategia hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 12.2.2015. Metsästrategian visio, Metsien kestävä hoito ja käyttö on kasvavan hyvinvoinnin lähde, korostaa metsistä saatavaa monipuolista hyvinvointia ja sitä, että metsien hoito ja käyttö tarjoaa ratkaisuja ihmisten ja yhteiskunnan tarpeisiin. Metsästrategiassa tavoitellaan kilpailukykyistä toimintaympäristöä metsiin perustuville liiketoiminnoille, metsäalan ja sen rakenteiden uudistumista ja monipuolistumista sekä metsien aktiivista, taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää ja monipuolista käyttöä. Metsästrategian päivityksessä uudistetaan toimenpiteiden muodostama strateginen hankesalkku vastaamaan toimintaympäristön viimeaikaisia muutoksia. Toimintaympäristössä digitalisaatio, ilmastonmuutos, Aasian merkitys sekä kestävyyden turvaaminen korostuvat. Metsien hoitoa ja käyttöä monipuolistetaan metsiin liittyvien tarpeiden muuttuessa. Uusien tuotteiden kehittäminen edistää investointeja ja siirtymistä fossiilitaloudesta uusiutuvien raaka-aineiden käyttöön osana bio-ja kiertotaloutta. Samalla myös luontomatkailua ja muita metsäalan palveluja kehitetään. Kansallinen metsästrategia 2025:n päivitys on laadittu laajapohjaisena yhteistyönä Valtioneuvoston metsäpoliittinen selonteko 2050:n ja eduskunnan kannanottojen sekä strategian toimeenpanosta saatujen kokemusten pohjalta. KMS 2025 toimii kansallisena metsäohjelmana. Työtä koordinoi maa- ja metsätalousministeriö apunaan kansallinen metsäneuvosto.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen Kansallinen metsästrategia 2025:n päivityksestä (RV)
Vaikutukset
Kansallinen metsästrategia 2025 sisältää vaikutusarvioinnin, jonka ovat laatineet Luonnonvarakeskuksen tutkijat. Arvioinnissa tarkastellaan taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia sekä ekologisia vaikutuksia, tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavia epävarmuustekijöitä sekä strategisia hankkeita. Myös strategian mittareiden kehityssuunnista vuoden 2013 vertailutasoon verrattuna voidaan päätellä strategian vaikutuksia. Metsästrategian hankesalkku on kuvattu strategisella tasolla, joten arviointi on tehty laadullisena. Hankkeiden todettiin tukevan hyvin metsästrategian tavoitteiden toteuttamista. Strategian tavoitteet ovat hallinnonaloittaisen taloussuunnittelun perustana julkisen talouden suunnitelmien, niihin sisältyvien valtiontalouden kehysten ja talousarvioiden valmistelussa. Kansallisen metsästrategian strategisten hankkeiden rahoitusta koskevat kysymykset käsitellään ja niistä päätetään vuosittain valtiontalouden kehys- ja talousarvioprosesseissa. Strategiaa toteutetaan näiden puitteissa. Hankkeiden toteuttamiseen voidaan myös hakea EU:n hankerahoitusta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen