Valtioneuvoston asetus MMM/2019/64

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.5.2019 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Pekka Kemppainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162456
Asia
Asetuksella säädettäisiin kansallisesti merkityksellisistä haitallisista vieraslajeista, joista voi aiheutua vahinkoa Suomen luonnon monimuotoisuudelle tai muuta vahinkoa luonnonvaraiselle eliöstölle taikka vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle. Asetuksella säädettyjä vieraslajeja ei saa tuoda Suomeen EU:n ulkopuolelta eikä EU:n jäsenvaltiosta, kasvattaa tai myydä eikä pitää hallussa. Asetuksella annettaisiin lisäksi tarkemmat säännökset vieraslajilintujen ja -nisäkkäiden torjuntaan käytettävistä pyyntivälineistä ja menetelmistä. Tältä osin asetuksenantovaltuudesta säädetään vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta annetussa laissa (HE 286/2018 vp; EV 312/2018 vp), joka tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019. Asetuksen liite A sisältäisi kansallisesti haitallisina vieraslajeina pidettävät eläinlajit tai eläinlajiryhmät. Eläinlajiryhmiä olisi kahdeksan (Suomen alkuperäisiin lajeihin kuulumattomat petonisäkkäät, lepakot, maaoravat, jalohaukkalinnut, päiväpeto- ja pöllölinnut, varikset, vihersammakot), eläinlajeja seitsemän (hietasisilisko, viisi sammakkoeläintä, espanjansiruetana) sekä yksi eläinlajiristeymä (kiljuhanhen risteymät muiden hanhilajien kanssa). Petonisäkkäistä asetukseen sisältyisivät myös kesykoiran ja suden sekä kesykissan ja toisen kissaeläinlajin risteymät sukupolvissa F1-F4. Asetuksen liite B sisältäisi yhdeksän haitallista vieraskasvilajia, joita olisivat muun muassa alaskan- ja komealupiini, jättipalsami ja kurtturuusu. Koska kurtturuusua käytetään yleisesti koriste- ja hyötykasvina, lajin kasvatuskielto tulisi voimaan kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen. Kurtturuusun maahantuonti ja myynti kiellettäisiin kuitenkin ilman siirtymäaikaa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019. Asetuksella kumottaisiin kansallisesti merkityksellisistä haitallisista vieraslajeista annettu valtioneuvoston asetus.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta
Vaikutukset
Asetuksella ei olisi välittömiä valtion menoja lisääviä vaikutuksia. Eläinlajeilla, joiden maahantuonti, kasvatus, myynti ja luovutus kiellettäisiin, ei ole sanottavaa taloudellista merkitystä. Lajien yksilöt, joita olisi pidetty lemmikkieläiminä ennen asetuksen voimaantuloa, voitaisiin pitää niiden luonnolliseen kuolemaan saakka. Haitalliksi säädettävillä kasvilajeilla ei ole sanottavaa taloudellista merkitystä lukuun ottamatta kurtturuusua, joka on kuitenkin korvattavissa samaan ryhmään kuuluvilla lajikkeilla tai muilla lajeilla. Asetuksella tehostettaisiin Suomen alkuperäisten lajien suojelua.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen