Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 19.6.2019 15.30

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 269/2018 vp; EV 278/2018 vp)

HE 269/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen

Esittelijä
Sari Rapinoja, Lainsäädäntöneuvos p.050 4327320

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.