Valtioneuvoston kirjelmä SM/2019/49

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.10.2019 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (ETIAS pääsyn edellytyksistä)

U 10/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tytti Tuppurainen
Esittelijä
Jesse Seppälä, Rajaturvallisuusasiantuntija p.+35 8295421141
Asia
Ehdotettujen asetusmuutosten (KOM(2019) 3 lopullinen ja KOM(2019) 4 lopullinen) tavoitteena on vahvistaa ETIAS-järjestelmän täysimääräiseen käyttövalmiuteen saattamiseksi tarvittavat tekniset muutokset muuttamalla säädöksiä, jotka koskevat ETIAS-järjestelmästä tehtyjä kyselyitä EU:n muihin tietoteknisiin järjestelmiin.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
ETIAS-järjestelmän avulla voidaan määrittää viisumipakosta vapautettujen kolmansien maiden kansalaisten maahantulokelpoisuus ennen kuin he matkustavat Schengen-alueelle ja todeta, aiheuttaako heidän matkansa turvallisuusriskin, laittoman maahanmuuton riskin tai suuren epidemiariskin. Tämä asetusmuutospaketti mahdollistaa ETIAS:n täysimääräisen hyödyntämisen. Kansallisen lainsäädännön kehittämistarpeiden kartoitus kaikkien eurooppalaisten uusien tietojärjestelmien osalta on käynnistetty vastuuministeriöissä. Muutokset oikeusministeriön ja sisäministeriön hallinnonalan kansallisiin lakeihin laaditaan erikseen ennen järjestelmän käyttöönottoa. Taloudellisia vaikutuksia on arvioitu alkuperäisten asetusehdotusten yhteydessä tietojärjestelmäkohtaisesti. Kansallinen toimeenpanosuunnittelu on vasta käynnistymässä. Tässä yhteydessä myös taloudelliset vaikutukset tarkentuvat. Oikeusrekisterikeskuksen työmäärän kasvu ECRIS-järjestelmän liputusten hallinnointiin ja kansallisen ETIAS-yksikön työmäärän mahdollinen kasvu uusien liittymäpintojen osalta selviävät tarkemmin vasta asetusten toimeenpanosäännösten laadinnan ja asetuksen toimeenpanon yhteydessä vuodesta 2021 alkaen. Asiaan vaikuttaa EU:n monivuotisen rahoituskehyksen ja jäsenvaltioille suunnattujen rahastojen neuvotteluiden eteneminen, kun EU:n rahoituksen mahdollisuudet tarkentuvat.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen