Hallituksen esitys VM/2019/133

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.10.2019 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan erityislaeissa olevien viittausten muuttamiseksi viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin

HE 55/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Hallitussihteeri Tiina Heinonen, p. +35 8295530512

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtiovarainministeriön hallinnonalan eräitä erityislakeja. Ehdotuksilla tehtäisiin kyseisiin lakeihin lähinnä teknisiä muutoksia, jotka johtuvat siitä, että laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (HE 29/2018 vp) korvaa hallintolainkäyttölain (586/1996) 1.1.2020. Valtiovarainministeriön hallinnonalan erityislait sisältävät useita viittauksia kumottavaan hallintolainkäyttölakiin, ja lisäksi niissä on menettelysäännöksiä, joita koskevat yleissäännökset ovat jatkossa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. Keskeisimmät näistä koskevat muutoksenhakua hallinto-oikeuden antamaan ratkaisuun. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan erityislaeissa olevien viittausten muuttamiseksi viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin

Vaikutukset

Esityksellä ei ole vaikutuksia, jotka poikkeaisivat hallituksen esityksessä HE 29/2018 vp laeiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi esitetystä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.