Hallituksen esitys VM/2019/130

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2019 11.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2020 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta

HE 24/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Terhi Järvikare, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.+35 8295530113
Asia
Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2020 tuloveroasteikosta. Asteikon tulorajoja korotettaisiin n. 3,1 prosentilla. Työtulovähennyksen enimmäismäärää sekä kertymä- ja poistumaprosentteja samoin kuin kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin. Kunnallisverotuksen eläketulovähennystä ehdotetaan kasvatettavaksi ja valtionverotuksen eläketulovähennystä alennettavaksi. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää ja prosenttiosuutta kustannuksista työkorvausten ja palkkojen osalta ehdotetaan alennettavaksi. Asuntovelan koron vähennysoikeudesta luovuttaisiin asteittain vuosien 2020-2022 aikana. Työnantajan maksamien muuttokustannusten veronalaista osuutta huojennettaisiin siten, että veronalaista ansiotuloa olisi 50 prosenttia työnantajan maksamista muuttokustannuksista. Ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annettu laki säädettäisiin pysyväksi ja lähdeveroprosenttia alennettaisiin. Tuloverolaissa säädettyä verotusyhtymän käsitettä supistettaisiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi vuoden 2020 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotuksien arvioidaan vähentävän verotuloja yhteensä n. 467 milj. eurolla, josta valtion osuus on n. 141,5 milj. euroa, kuntien osuus 298 milj. euroa, seurakuntien osuus 13,5 milj. euroa ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu 14 milj. euroa. Työnantajan maksamien muuttokustannusten veronalaista osuutta koskevan muutoksen vaikutus verotuottoon voidaan arvioida olevan vähäinen. Verotusyhtymiä koskeva ehdotus vähentäisi Verohallinnon hallinnollisia kuluja ja yksinkertaistaisi verotusmenettelyä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen