Valtioneuvoston asetus YM/2019/58

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.11.2019 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Riitta Levinen, Ympäristöneuvos p.+35 8295250162
Asia
Jäteasetukseen ehdotetaan lisättäväksi jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustaa ja kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua koskevasta jätelain muutoksesta johtuvat tarpeelliset säännökset. Asetuksessa säädettäisiin niistä tiedoista, jotka tulisi sisällyttää tietoalustassa julkaistavaan tarjouspyyntöön ja kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua koskevaan pyyntöön. Lisäksi asetuksessa säädettäisiin kunnan toissijaisesta jätehuoltopalvelusta tehtyjä sopimuksia koskevista olennaisista tiedoista, jotka tulisi toimittaa tietoalustaan. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020 samanaikaisesti mainitun jätelain muutoksen kanssa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Vuoden 2020 alussa voimaan tulevalla jätelain muutoksella edellytetään jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustan käyttämistä haettaessa kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua ja ilmoitettaessa tästä tehdyistä sopimuksista. Ehdotetulla asetuksella täsmennettäisiin, mitä tietoja tietoalustaan olisi tuotava menettelyn eri vaiheissa. Asetuksella ei olisi merkittäviä vaikutuksia jätelakiin jo hyväksyttyjen säännösten vaikutusten lisäksi. Asetuksella yhdessä lain kanssa parannetaan kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun läpinäkyvyyttä, mutta myös lisätään jossain määrin kuntien jätelaitosten sekä jätteen haltijoiden hallinnollista taakkaa erityisesti alkuvaiheessa. Tietoalusta toteutetaan mahdollisimman yksinkertaisesti, mikä toiminnan vakiintuessa tasoittaa hallinnollista taakkaa. Ehdotuksella ei arvioida olevan muita vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen