Valtioneuvoston asetus STM/2019/140

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.11.2019 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Kaisu Ahtola, Hallitussihteeri p.029 5163785
Asia
Asetuksen 14 §:ää muutettaisiin torninosturin kuljettajan pätevyysvaatimuksen osalta siten, että ammattitutkinnon tai sen soveltuvan osan suorittamista vaadittaisiin kuljettajalta, joka kuljettaisi kuormamomentiltaan yli 25 tonnimetrin torninosturia. Työnantajan kirjallista lupaa koskevat säännökset siirtyisivät uuteen 14 a §:ään. Lupaa ehdotetaan vaadittavaksi myös taakan kiinnittämiseen asennuskäyttöön tarkoitettuun nosturiin ja kuormamomentiltaan enintään 25 tonnimetriä olevan torninosturin kuljettamiseen nykyisen trukin ja henkilönostimen ohjaamiseen vaadittavan luvan lisäksi. Asetuksen 15 §:n sanamuotoa esitetään tarkennettavan niin, että työvälineestä sen liikkuessa tulisi aiheutua työntekijöille mahdollisimman vähän vaaraa. Lisäksi 15 §:n 2 momentin 4 kohtaa tarkennettaisiin lisäämällä maininta kameralaitteista. Liitettä käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksista ehdotetaan muutettavaksi siten, että metsätyöhön tarkoitettujen metsätraktoriin kiinnitettyjen kuormausnosturien tarkastuksista luovutaan. Tarkastettavien laitteiden joukkoon ehdotetaan lisättävän betonipumppuautot, tuulivoimaloiden huoltohissit sekä hyllystöhissit, joissa henkilö kulkee laitteen mukana. Esityksessä ehdotetaan edellä mainittujen muutosten lisäksi tehtäväksi teknisiä muutoksia 15, 33, 35 ja 37 §:ään. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2020. Asetuksen 33 §:ää käyttöönottotarkastuksen tekemisestä sovellettaisiin liitteessä tarkoitettuun tuulivoimalan huoltohissiin 1 päivästä maaliskuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Asetuksella ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia tai vaikutuksia säädöstä valvovien työsuojeluviranomaisten toimintaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen