Valtioneuvoston asetus OM/2019/134

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.11.2019 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Tuuli Herlin, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150602
Asia
Ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksia koskevat lainsäädännön muutokset (272-278/2019) tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. Oheisseuraamuksia koskevaa järjestelmää täydennetään lisäämällä siihen rikoksen 21 vuotta täytettyään tehneille uudeksi harkinnanvaraiseksi oheisseuraamukseksi valvonta. Lisäksi oheisseuraamuksena tuomittavan yhdyskuntapalvelun enimmäistuntimäärä korotetaan nykyisestä 90 tunnista 120 tuntiin. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annettuun valtioneuvoston asetukseen (551/2015) ehdotetaan eräitä muutoksia, jotka johtuvat 21 vuotta täytettyään rikoksen tehneen ehdollisen vankeuden valvonnan käyttöönotosta. Ehdotettavat säännökset koskevat menettelyä, jota noudatetaan valvontaa suunniteltaessa ja toteutettaessa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen