Valtioneuvoston asetus OM/2019/131

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.11.2019 13.00

Oikeusministeriö

1) Valtioneuvoston asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus kunnalle maksettavasta korvauksesta asiantuntija-avustajan käyttämisestä huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Outi Kemppainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150260
Asia
Ehdotetut muutokset liittyvät lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta annettuun lakiin (190/2019), joka tulee voimaan 1.12.2019. Asetuksiin ehdotetaan tehtäväksi lainmuutoksista johtuvat tarpeelliset muutokset. Asetukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.12.2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta ja asetuksen kunnalle maksettavasta korvauksesta asiantuntija-avustajan käyttämisestä huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Valtioneuvoston asetuksella lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta (asetus 1) ei ole taloudellisia vaikutuksia. Valtioneuvoston asetukseen kunnalle maksettavasta korvauksesta asiantuntija-avustajan käyttämisestä huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa (asetus 2) ehdotettujen muutosten taloudelliset vaikutukset on otettu huomioon käsiteltäessä muutosten taustalla olevaa hallituksen esitystä (HE 88/2018 vp). Esityksessä arvioitiin, että mahdollisuudesta käyttää asiantuntija-avustajaa apuna lapsen kuulemisessa tuomioistuimessa aiheutuu vähäisiä, enintään noin 25 000 euron vuosittaisia lisäkustannuksia oikeusministeriön hallinnonalalle. Asetukseen ehdotetuista muutoksista ei aiheudu uusia taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen