Toimikunnan asettaminen YM/2019/77

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2019 13.00

Ympäristöministeriö

Suomen ilmastopaneelin asettaminen toimikaudelle 1.1.2020-31.12.2023

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Ympäristöneuvos Jarmo Muurman, p. +35 8295250185

Asia

Ilmastolain (609/2015) 16 §:n mukaan valtioneuvosto asettaa tieteellisen ja riippumattoman asiantuntijaelimen ilmastopolitiikan suunnittelun ja sitä koskevan päätöksenteon tueksi (Suomen ilmastopaneeli). Paneelin nelivuotinen toimikausi on 1.1.2020-31.12.2023. Suomen ilmastopaneelin tehtävänä on ilmastolain suunnittelua ja seurantaa varten koostaa ja eritellä tieteellistä tietoa ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta. Paneelilta on pyydettävä lausunto koskien ilmastopolitiikan suunnitelmaluonnoksia. Näitä ovat pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma, päästökaupan ulkopuolista sektoria koskeva keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma sekä ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumissuunnitelma. Suomen ilmastopaneeli voi harkintansa mukaan suorittaa muitakin ilmastonmuutosta koskevaan tietopohjaan liittyviä tehtäviä. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin paneelin tehtävistä ja kokoonpanosta. KOKOONPANO: Ilmastolain 16 §:n mukaan asiantuntijaelimessä tulee olla edustus eri tieteenaloilta. Asiantuntijaelimen jäsenet nimitetään määräajaksi. Jäsenehdotukset Suomen ilmastopaneelin on pyydetty korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta. Suomen ilmastopaneeli Puheenjohtaja Markku Ollikainen professori Helsingin yliopisto (ympäristö- ja luonnonvaratalous) Jäsenet Antti Arasto tutkimusjohtaja VTT (energia) Ari Ekroos professori Aalto-yliopisto (oikeustiede) Jouni Jaakkola professori Oulun yliopisto (terveys ja ilmastonmuutos) Sirkku Juhola professori Helsingin yliopisto (sopeutuminen) Paula Kivimaa tutkimusprofessori SYKE (liikenne ja kestävä kaupunki) Hannele Korhonen tutkimusprofessori, toimialajohtaja Ilmatieteen laitos (ilmasto- ja ilmakehämallinnus, skenaariot) Jarek Kurnitsi professori Aalto-yliopisto (rakentaminen) Jukka Käyhkö professori Turun yliopisto (maantiede, ilmasto-opetus) Peter Lund professori Aalto-yliopisto (energia) Tuula Packalen tutkimusprofessori, ohjelmajohtaja LUKE (metsätieteet) Kristiina Regina tutkimusprofessori LUKE (maaperä ja luonnonvarat) Jyri Seppälä professori, tutkija SYKE (kestävä kulutus, kuntien ilmastotyö) Annukka Vainio apulaisprofessori Helsingin yliopisto (sosiaalipsykologia, viestintä ja käyttäytyminen) Timo Vesala tutkimusprofessori Helsingin yliopisto (nielut) Suomen ilmastopaneelin pääsihteerinä toimii erityisasiantuntija Heta-Elena Heiskanen ympäristöministeriöstä. Relevanteista ministeriöistä (LVM, MMM, TEM, VM, VNK, OM) nimetään asiantuntijat ilmastopaneelin yhdyshenkilöiksi. Ministeriöiden asiantuntijoiden työ tehdään virkatyönä. Paneelin työtä tukee sihteeristö, joka sijoitetaan puheenjohtajiston yhteyteen.

Esitys

Valtioneuvosto määrää ilmastopaneelin puheenjohtajan ja jäsenet esityksen mukaisesti toimikaudelle 1.1.2020-31.12.2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.