Valtioneuvoston asetus YM/2019/74

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2019 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten energia-avustuksista vuosina 2020-2022

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Rakennusneuvos Jyrki Kauppinen, p. +35 8295250122

Asia

Asetuksella säädettäisiin avustuksen suuruudesta sekä sen ehdoista. Avustuksen myöntäisi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ja se maksettaisiin Valtion asuntorahaston varoista. Avustuksen piirissä olisivat pientalot, asunto-osuuskunnat, asuntoyhtiömuotoiset kerrostalot ja rivitalot sekä valtion tuella rahoitetut vuokra- ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, kun niille myönnetään vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) 9 §:n 1 momentin 3 kohdan tai 20 §:n 3 kohdan mukaista perusparannuskorkotukilainaa. Avustusta myönnettäisiin edellä mainittujen rakennuksien korjaushankkeisiin, mikäli avustuksen saamisen ehtona oleva energiatehokkuuden parantuminen voidaan osoittaa.

Esitys

Valtioneuvoston antaa asetuksen asuinrakennusten energia-avustuksista vuosina 2020-2022 (RV)

Vaikutukset

Avustettavien korjausten arvo olisi noin 830 miljoonaa euroa, josta kohdistuisi energiatehokkuuden parantamiseen noin 185 miljoonaa euroa. Avustuksen määrä yhteensä olisi 100 miljoonaa euroa. Valtiolle veroina palautuisi arvion mukaan noin 190 miljoonaa euroa. Avustuksen vaikutus työllisyyteen olisi 12 400 henkilötyövuotta. Tämä tarkoittaa avustuksen kohteena olevan rakentamisen aiheuttaman työn määrää. Lisätyötä verrattuna korjausrakentamisen tavanomaiseen tasoon arvioidaan syntyvän noin 1 500 henkilötyövuotta.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.