Valtioneuvoston asetus VM/2019/214

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.1.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus kuntien toiminnan tehostamisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Ville-Veikko Ahonen, Finanssineuvos p.+35 8295530066
Asia
Asetuksella säädetään kuntien toiminnan tehostamisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 20 päivänä tammikuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kuntien toiminnan tehostamisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion talousarviossa vuodelle 2019 on osoitettu kolmevuotinen siirtomääräraha momentille Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden kehittämisen tuki ja ohjaus sekä julkisen hallinnon tuottavuuden edistäminen (28.70.05). Asetuksella ei ole vaikutusta momentin määrärahan tasoon. Momentin käyttöperusteiden mukaan määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen kunnille ja kuntayhtymille sekä muille yhteisöille toiminnan tehostamiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastuspalveluiden uudistamista tukeviin hankkeisiin. Asetuksella täsmennetään momentilta myönnettävää valtionavustusta koskevaa säädöspohjaa. Avustuksen myöntämisessä arvioitaisiin erityisesti hankkeen yhteiskunnallisen ja taloudellisen vaikuttavuuden toteutumista sekä hankkeen yleistä merkitystä. Määrärahan käytön seurannan ja valvonnan osalta noudatetaan valtionavustuslain säännöksiä. VAIKUTUKSET VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN: Valtionavustusta voidaan myöntää usean kunnan yhteiseen toiminnan tehostamista, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista tai pelastustoimen uudistamista tukevaan hankkeeseen. Valtionavustusta voidaan myöntää kunnalle tai kuntayhtymälle. Asetus ei velvoittaisi hakemiseen. Avustusta hakevien kuntien ja kuntayhtymien tulee noudattaa valtionavustuslaissa ja asetuksessa määriteltyjä ehtoja ja velvoitteita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen