Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2019/144

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 10.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi eräiden tulotietojärjestelmää koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta sekä verotusmenettelystä annetun lain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta (HE 62/2019 vp; EV 62/2019 vp)

HE 62/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Jari Salokoski, Hallitusneuvos p.+35 8295530437
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, lain perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, lain tulotietojärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, lain verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta ja lain oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen