Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2019/143

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 10.30

Valtiovarainministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen raportoitavia rajat ylittäviä järjestelyjä verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi (HE 69/2019 vp; EV 78/2019 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 69/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Jari Salokoski, Hallitusneuvos p.+35 8295530437
Asia
Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto teettää viimeistään keväällä 2022 julkaistavan seurantaraportin raportoinnin kokemuksista sekä raporteista ilmenneistä verojärjestelyjä koskevista tiedoista ja niiden perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain raportoitavista järjestelyistä verotuksen alalla, lain verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä lain hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen