Eduskunnan kirjelmä OM/2020/23

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.2.2020 13.00

Oikeusministeriö

a) Eduskunnan kirjelmä vuoden 2018 valtiopäiviltä lepäämässä olevan ehdotuksen johdosta laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (HE 320/2018 vp; EV 259/2018 vp; LJL 2/2019 vp; EK 26/2019 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvä lausuma

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334
Asia
a) Eduskunta on kirjelmässään ilmoittanut hyväksyneensä lain perustuslain 73 §:ssä säädetyllä määräenemmistöllä. b) Eduskunta on hyväksynyt lausuman, jonka mukaan eduskunta edellyttää, että hallitus antaa viivytyksettä esityksen Ahvenanmaan itsehallintolain 47 §:n 1 momentissa säädetyn tasoitusperusteen muuttamisesta 0,47 prosenttiin vuoden 2021 alusta lukien.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen