Hallituksen esitys STM/2020/34

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.3.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankin henkilöstön eläketurvaa ja sen toimeenpanoa koskeviksi laeiksi

HE 28/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Erik Strömberg, Hallitusneuvos p.029 5163190
Asia
Suomen Pankin henkilöstöä koskevien työeläkeasioiden toimeenpano ehdotetaan siirrettäväksi Kevan hoidettavaksi. Samalla Suomen Pankin henkilöstön eläketurvan sisällöstä säädettäisiin Suomen Pankin eläkesäännön sijaan julkisten alojen eläkelaissa. Esityksellä ei olisi vaikutusta eläkkeiden rahoitukseen eikä eläke-etuuksiin. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1.1.2021 ja niitä sovellettaisiin eläketapahtumiin, jotka sattuvat lakien tultua voimaan.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen Suomen Pankin henkilöstön eläketurvaa ja sen toimeenpanoa koskeviksi laeiksi
Vaikutukset
Vaikutukset kohdistuvat pelkästään Suomen Pankin työeläketurvan toimeenpanoon ja hallintoon. Vuosina 2015─2019 Suomen Pankin eläkejärjestelmän toimeenpanon kustannukset ovat olleet keskimäärin noin 500 000 euroa vuodessa. Kevassa näiden toimeenpanosta aiheutuisi noin 250 000 euron vuotuiset kustannukset sekä noin 500 000 euron siirtymävaiheen kustannukset. Suomen Pankille syntyisi täten siirtymävaiheen jälkeen noin 250 000 euron vuotuinen säästö. Esityksellä ei ole muita mainittavia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen