Hallituksen esitys OM/2020/37

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain eräiden säännösten sekä oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta

HE 247/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Hallitusneuvos Päivi Tiainen-Hyrkäs, p. +358 295 150 262

Asia

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi ulkomaalaislain ja oikeusapulain eräitä säännöksiä. Esityksessä ehdotetaan vahvistettavaksi kansainvälistä suojelua hakevien oikeusturvaa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti. Ehdotuksen mukaan turvapaikanhakijalla voisi tarvittaessa olla julkisin varoin kustannettu avustaja turvapaikkapuhuttelussa. Valitusaika kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa pidennettäisiin 30 päivään, kuten muissakin hallinto-oikeudellisissa asioissa. Lisäksi yksityiselle avustajalle maksettaisiin jatkossa tarpeellisista toimenpiteistä tuntiperusteinen korvaus asiakohtaisen palkkion asemesta. Ehdotukset toteutettaisiin kumoamalla ulkomaalaislain 9 §:n 2 momentti, 190 §:n 3 momentti ja 196 §:n 3 momentti sekä oikeusapulain 17 a §.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen ulkomaalaislain eräiden säännösten ja oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta

Vaikutukset

Esityksen arvioidaan lisäävän oikeusapumenoja. Ehdotettujen muutosten vaikutus on riippuvainen kansainvälistä suojelua hakevien määrän kehityksestä ja heidän tarpeestaan käyttää oikeusapupalveluja. Taloudellisia vaikutuksia laskettaessa on käytetty arviona 4000 hakijan vuosittaista määrää. Muutosten vuoksi turvapaikanhakijoiden oikeusapuun kohdistuvan määrärahan tarpeen on arvioitu kasvavan 270 000 euroa vuonna 2021. Määrärahan tarve on huomioitu vuoden 2021 talousarvioesityksessä ja Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2021-2024. Kansainvälistä suojelua koskevasta päätöksestä tehtävän valituksen määräaika esitetään pidennettäväksi takaisin 30 päivään, kun se on ollut 1.9.2016 alkaen hallinto-oikeuteen 21 päivää ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen 14 päivää. Tällä voi olla vaikutuksia siihen, kuinka kauan hakija on vastaanottopalveluiden piirissä. Mikäli tämä aika pidentyy, sillä on taloudellisia vaikutuksia maahanmuuttoviraston kustannuksiin. Niiden arvioiminen on kuitenkin hyvin epävarmaa. Samaan aikaan esitetyillä muutoksilla voi olla päinvastaisia vaikutuksia, kun käsittelyprosessi tehostuu paremman oikeusturvan ansiosta. Muutosten vaikutus näihin kustannuksiin on riippuvainen kansainvälistä suojelua hakevien määrän kehittymisestä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.