Hallituksen esitys VM/2020/53

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.4.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 33/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Pertti Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530461
Asia

Esityksessä ehdotetaan, että veronkantolaissa tarkoitetun maksujärjestelyn sekä valmisteverotuslaissa, autoverolaissa, ajoneuvoverolaissa ja polttoainemaksusta annetussa laissa tarkoitetun lykkäyksen kohteena olevista veroista tai maksuista maksettavaa viivästyskorkoa tai viivekorkoa alennettaisiin väliaikaisesti kolmella prosenttiyksiköllä seitsemästä prosentista neljään prosenttiin. Muutos olisi määräaikainen ja koskisi 1.3.2020 tai sen jälkeen erääntyneitä veroja tai maksuja. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Laki olisi voimassa 31.8.2020 asti. Esitys liittyy valtion vuoden 2020 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja samanaikaisesti annettavaan hallituksen esitykseen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Ehdotuksen ja Verohallinnon samassa yhteydessä maksujärjestelymenettelyyn tekemien muutosten arvioidaan vähentävän vuoden 2020 verotuloja yhteensä noin 1 406 miljoonalla eurolla, josta valtion osuus on noin 766 miljoonaa euroa, kuntien osuus 522 miljoonaa euroa, seurakuntien osuus 30 miljoonaa euroa ja Kansaneläkelaitoksen osuus 58 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 verotulot kasvaisivat vastaavilla määrillä. Muutoksen johdosta vuosina 2020 ja 2021 kertyisi noin 60 miljoonaa euroa korkoa maksujärjestelyn piirissä olleiden verojen perusteella. Esityksestä kunnille aiheutuvat kunnallisveron, kiinteistöveron ja yhteisöjen tuloveron verotuottomenetykset kompensoidaan nettomääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta. Arvioihin verotulovaikutuksista liittyy huomattavaa epävarmuutta tilanteen poikkeuksellisuudesta johtuen. Maksujärjestelyyn tulevien verojen määrää tullaan seuraamaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen