Valtioneuvoston asetus LVM/2020/43

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

1) Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M326 2) Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M327 3) Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 4/2020

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Mari Suominen, Neuvotteleva virkamies p.029 5342306
Asia

Koronaviruksesta aiheutunut poikkeuksellinen tilanne voi hankaloittaa sekä kansainvälisiä että kansallisia vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK). Vaarallisten aineiden kuljetusta koskevan lain (719/1994) 6 §:n 4 momentin nojalla Liikenne- ja viestintävirasto on allekirjoittanut kansainväliset erillissopimukset (M326, M327 ja RID 4/2020) Suomen osalta 14 päivänä huhtikuuta 2020. Ne tulivat voimaan allekirjoituspäivänä. Poikkeuksellisessa tilanteessa ei välttämättä pystytä järjestämään normaaleja kuljetettavien paineastioiden, UN-säiliöiden ja UN-MEG-konttien määräaikais- ja välitarkastuksia. Sopimuksilla pidennetään määräaikaisesti paineastioille, kuten kaasupulloille, UN-säiliöille ja UN-MEG-kontille tehtyjen määräaikaistarkastusten tai välitarkastusten voimassaoloa poikkeuksellisesti vuonna 2020.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M326, asetuksen vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M327 ja asetuksen kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 4/2020
Vaikutukset
Erillissopimukset sallivat, että voimassaolevat koronatilanteen aikana umpeutuvat määräaikaistarkastukset ja –testaukset sekä välitarkastukset pysyisivät poikkeuksellisesti voimassa poikkeusjärjestelyin Suomessa ja muissa erillissopimuksen allekirjoittaneissa maissa. Paineastioiden vaatimustenmukaisten VAK-kuljetusten jatkuminen voisi vaikuttaa välillisesti sairaalassa käytettävien lääkinnällisten ja muiden sairaaloissa tarvittavien kaasujen saatavuuteen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen