Valtioneuvoston asetus TEM/2020/49

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.4.2020 15.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisten työnteko-oikeudesta huoltovarmuuden tai työmarkkinoiden toimivuuden kannalta välttämättömissä tehtävissä

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Juha-Pekka Suomi, p. +35 8295047122

Asia

Valtioneuvoston asetus liittyy hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 36/2020 vp), joka annettiin 2.4.2020 ja vahvistettiin 9.4.2020. Asetuksessa täsmennettäisiin niiden alojen tehtäviä, joista säädetään ulkomaalaislain 213 b §:ssä, kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain 17 a §:ssä, kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä annetun lain 29 a §:ssä ja kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain 29 a §:ssä, ja jotka ovat huoltovarmuuden tai työmarkkinoiden toimivuuden kannalta välttämättömiä tehtäviä. Asetus olisi voimassa 31 päivään lokakuuta 2020 asti.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen ulkomaalaisten työnteko-oikeudesta huoltovarmuuden tai työmarkkinoiden toimivuuden kannalta välttämättömissä tehtävissä

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.