Hallituksen esitys OM/2020/58

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2020 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi

HE 45/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, p. 029 5150074

Asia

Esityksessä ehdotetaan poikettavan osakeyhtiölain yhtiökokousta, osuuskuntalain osuuskunnan kokousta, yhdistyslain yhdistyksen kokousta sekä liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain, osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain, säästöpankkilain, vakuutusyhtiölain, vakuutusyhdistyslain, vakuutuskassalain ja työttömyyskassalain vastaavia kokouksia koskevista määräajoista siten, että mainitut kokoukset voidaan järjestää syyskuun 2020 loppuun mennessä. Yhteisön hallituksen tulee kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun 2020 loppuun mennessä. Esityksen mukaan pörssiyhtiön yhtiökokous voitaisiin järjestää yhtiön hallituksen päätöksellä pelkästään etäkokouksena, johon osakkeenomistajat osallistuvat ennakkoäänestäen tai muuten etäosallistuen henkilökohtaisesti tai edustajaa käyttäen. Lisäksi esityksessä ehdotetaan tietyin edellytyksin poikettavaksi säännöksistä ja sääntömääräyksistä, jotka rajoittavat valtuutetun käyttöä ja etäosallistumista osuuskuntien, yhdistysten, osuuspankkien ja muiden osuuskuntamuotoisten luottolaitosten, säästöpankkien, vakuutusyhtiöiden, vakuutusyhdistysten ja vakuutuskassojen kokouksissa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa syyskuun 2020 loppuun.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi

Vaikutukset

Ehdotus mahdollistaa sen soveltamisalaan kuuluvien yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kevään ja kesän 2020 lakisääteisten ja sääntömääräisten kokousten järjestämisen hallitusti ja turvallisesti koronavirusepidemiasta huolimatta. Näiden yhteisöjen päätöksenteon edellytysten turvaamisella terveydensuojeluvaatimukset huomioon ottaen on olennainen merkitys sekä näiden yhteisöjen toimintaedellytysten että niiden osakkeenomistajien ja jäsenten kannalta. Koska yhteisöissä tulisi ehdotuksen mukaan laatia tilinpäätös kesäkuun 2020 loppuun mennessä, ehdotus ei heikennä verotuksen ja verovalvonnan toteutumista edellä mainittujen kokouksien määräajan siirtämisestä huolimatta.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.