Hallituksen esitys OM/2020/52

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2020 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 46/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Mari Aalto, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150502
Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi konkurssilakia väliaikaisesti siten, että rajoitetaan velallisen asettamista konkurssiin velkojan hakemuksesta, sillä koronaviruspandemia aiheuttaa monille yrityksille taloudellisen ahdingon, joka ei jää pysyväksi. Velallista ei oletettaisi maksukyvyttömäksi sillä perusteella, että hän ei ole viikon kuluessa velkojan maksukehotuksesta maksanut velkojan selvää ja erääntynyttä saatavaa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa 31 päivään lokakuuta 2020.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
Konkurssiin asettaminen velkojan konkurssiuhkaiseen maksukehotukseen perustuvasta hakemuksesta estyisi silloin, kun yrityksen vaikeudet selvitä velvoitteistaan ovat tuoreita ja johtuvat siten oletettavasti koronavirustilanteesta. Tällöin vältettäisiin sellaisten yritysten konkursseja, jotka ennen koronapandemiaa olivat hoitaneet velvoitteensa. Samalla konkurssiuhkaisen maksukehotuksen käyttö perinnässä estyisi näissä tilanteissa. Yritysten mahdollisuus selvitä koronapandemiasta paranisi. Tuomioistuinten työtilanne tulee vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi vaikeutumaan kokonaisuudessaan. Esityksen mukaisista muutoksista tuomioistuimille aiheutuvat tavanomaisesta poikkeavat kustannukset katetaan Julkisen talouden suunnitelmasta 2021–2024 käydyn hallituksen neuvottelun pöytäkirjamerkinnän (8.4.2020) mukaisesti toteutunutta vastaavasti.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen