Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/16

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2020 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta (HE 1/2020 vp; EV 23/2020 vp)

HE 1/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Niklas Vainio, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150041
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain turvallisuusselvityslain muuttamisesta ja lain ilmailulain 101 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 20 päivänä huhtikuuta 2020 kuitenkin niin, että turvallisuusselvityslain muuttamisesta annetun lain 19 §, 21 §:n 1 momentin 4 kohta sekä 51 ja 52 § tulevat voimaan vasta 31 päivänä joulukuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen