Hallituksen esitys STM/2020/65

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koronavirusepidemian vuoksi palkatta työstä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta

HE 51/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Eva Ojala, Neuvotteleva virkamies p.029 5163201
Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki koronavirusepidemian vuoksi palkatta töistä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta. Lain tarkoituksena on korvata vanhemmalle aiheutuvaa palkan menetystä ja turvata toimeentuloa silloin, kun vanhempi on noudattanut hallituksen poikkeusoloissa antamia koronavirusepidemian torjumiseen liittyviä suosituksia varhaiskasvatuksessa olevan tai perusopetuksen lähiopetukseen myös poikkeusolojen aikana oikeutetun lapsen hoidosta kotona. Etuutta maksettaisiin myös niille ulkomailta Suomeen saapuville, jotka on ohjattu koronavirusepidemian torjumiseksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin ja jotka tästä syystä ovat ansiotyöstään palkattomasti poissa. Etuuden määrä olisi 28,94 euroa arkipäivältä. Esitys liittyy vuoden 2020 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja se olisi voimassa 31.8.2020 saakka. Lakia sovellettaisiin 16.3.2020 alkaen.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi koronavirusepidemian vuoksi palkatta työstä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Mom. 33.30.60, 33.10.60 Tukea saavia lasten vanhempia arvioidaan olevan yhteensä 50 000, jolloin etuusmenojen arvioidaan kasvavan 36 milj. eurolla kuukaudessa ja yhteensä 90 milj. euroa arvioiden, että etuutta maksetaan ajalta 16.3.–31.5.2020. Ulkomailta Suomeen saapuneita tai saapuvia, tukeen oikeutettuja arvioidaan olevan 10 000 henkilöä, jolloin kustannus on noin 4 miljoonaa euroa. Esityksen toimeenpanosta aiheutuu Kansaneläkelaitokselle kertaluontoisia toimeenpanokustannuksia, joiden arvioidaan olevan 3 miljoonaa euroa. Yhteensä ehdotettu laki kasvattaa valtion menoja 97 milj. eurolla.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen