Hallituksen esitys MMM/2020/66

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle taimiaineistolain muuttamisesta

HE 49/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Pirjo Tomperi, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162234
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taimiaineistolakia (1205/1994) komission täytäntöönpanodirektiivin (EU) 2020/177 täytäntöön panemiseksi. Lakiin lisättäisiin säännökset kasvien lisäysaineistojen laatuun heikentävästi vaikuttavista tuhoojista ja toimenpiteistä niiden esiintymisen ehkäisemiseksi. Samalla lakiin tehtäisiin muutokset, jotka johtuvat kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta(EU) 2016/2031. Lisäksi lakiin lisättäisiin säännös tunnistautumattomasta näytteenotosta etämyynnissä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 31.5.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen taimiaineistolain muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotuksen vaikutukset arvioidaan nykytilaan verrattuna vähäiseksi. Esitys on suurelta osin lainsäädäntötekninen eikä sillä ole merkittäviä vaikutuksia toimijoiden ja viranomaisten toimintaan. Esitys voidaan panna täytäntöön ja toteuttaa valtiontalouden kehyksen ja vuoden 2020 talousarvioesityksen puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen