Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/16

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 7/2020 vp; EV 34/2020 vp)

HE 7/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Katri Kulmuni

Esittelijä

Hallitussihteeri Jonna Kuparinen, p. +35 8295530182

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ja määrää lain Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, lain kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 3 luvun 20 §:n muuttamisesta ja lain maksulaitoslain 8 a §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 12 päivänä toukokuuta 2020 sekä lain arvopaperimarkkinalain 12 luvun muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.