Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/9

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta (HE 2/2020 vp; EV 24/2020 vp)

HE 2/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu, p. +358 295 150 071

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta, ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020 kuitenkin niin, että ulosottokaaren muuttamisesta annetun lain 1 luvun 24 §:n 1 momentti, 25 §, 26 §:n 4—6 kohta ja 27 § sekä 3 luvun 69 § tulevat voimaan vasta 1 päivänä joulukuuta 2020

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

 1. Laki valmiuslain 103 §:n muuttamisesta
 2. Lag om ändring av 103 § i beredskapslagen
 3. Laki hallintolain 42 §:n muuttamisesta
 4. Lag om ändring av 42 § i förvaltningslagen
 5. Laki puoluelain 1 ja 9 f §:n muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 1 och 9 f § i partilagen
 7. Laki vaalilain 31 ja 43 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 31 och 43 § i vallagen
 9. Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 12 § i lagen om kandidaters valfinansiering
 11. Laki saamelaiskäräjistä annetun lain muuttamisesta
 12. Lag om ändring av sametingslagen
 13. Laki yhdistyslain 11 ja 47 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 11 och 47 § i föreningslagen
 15. Laki säätiölain 13 luvun 1 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 13 kap. 1 § i stiftelselagen
 17. Laki maakaaren 7 ja 9 a luvun muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 7 och 9 a kap. i jordabalken
 19. Laki eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä annetun lain muuttamisesta
 20. Lag om ändring av lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare
 21. Laki ulosottokaaren muuttamisesta
 22. Lag om ändring av utsökningsbalken
 23. Laki ulosottokaaren 1 luvun 2 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 1 kap. 2 § i utsökningsbalken
 25. Laki velkajärjestelyrekisteristä annetun lain muuttamisesta
 26. Lag om ändring av lagen om skuldsaneringsregistret
 27. Laki liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta
 28. Lag om ändring av lagen om näringsförbud
 29. Laki Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista annetun lain 1 ja 4 b §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 1 och 4 b § i lagen om Institutet för kriminologi och rättspolitik
 31. Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 45 §:n muuttamisesta
 32. Lag om ändring av 45 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder
 33. Laki eläintenpitokieltorekisteristä annetun lain 2 ja 5 §:n muuttamisesta
 34. Lag om ändring av 2 och 5 § i lagen om registret över djurhållningsförbud
 35. Laki turvallisuusselvityslain muuttamisesta
 36. Lag om ändring av säkerhetsutredningslagen
 37. Laki Oikeusrekisterikeskuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 38. Lag om ändring av 1 § i lagen om Rättsregistercentralen
 39. Laki konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä annetun lain 1 ja 11 §:n muuttamisesta
 40. Lag om ändring av 1 och 11 § i lagen om konkurs- och företagssaneringsregistret
 41. Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 1 ja 47 §:n muuttamisesta
 42. Lag om ändring av 1 och 47 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.