Valtioneuvoston asetus MMM/2020/73

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.5.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Markus Lounela, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295162052
Asia

Ehdotetaan annettavaksi valtionavustuslain 8 §:n nojalla uusi valtioneuvoston asetus maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta. Avustuksen tarkoituksena olisi maatilakytkentäisen yritystoiminnan sekä maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä harjoittavien mikroyritysten maksuvalmiuden turvaaminen covid-19 -epidemiasta johtuvien merkittävien markkina- ja tuotantohäiriöiden aiheuttaman taloudellisen tilanteen heikentymisen takia. Valtioneuvoston asetuksessa säädettäisiin valtionavustuksen tarkoituksesta ja valtionapuviranomaisista. Lisäksi asetuksessa säädettäisiin avustuksen myöntämisen edellytyksistä, tukikelpoisesta toiminnasta ja hyväksyttävistä menoista sekä avustuksen määrästä. Tuen hakemisesta, avustuksen maksamisesta ja tuensaajilta edellytettävästä selvityksestä olisi myös säädökset. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 18.5.2020 ja se olisi voimassa 31.12.2020 asti.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Vastaa talousarvion momentin 30.10.44 suunniteltua käyttöä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.