Valtioneuvoston asetus YM/2020/20

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Sini Pietilä, p. 029 5250366

Asia

Asetuksella kumottaisiin nykyinen vastaava valtioneuvoston asetus 444/2010. Asetuksen soveltamisalaa laajennettaisiin sellaisiin jakeluasemiin, jotka siirrettiin rekisteröintimenettelyyn ympäristönsuojelulain muutoksella 437/2017. Soveltamisalaan lisättäisiin ilmailu- ja raideliikenteen polttoainejakelu, auto- ja työkonevarikoiden jakeluasemat sekä vähintään 12 kuukautta kestävä työmaiden polttoainejakelu. Soveltamisalasta suljettaisiin nimenomaisesti pois maatilojen polttoainejakelu. Asetusta sovellettaisiin jatkossakin rekisteröitäviin jakeluasemiin, joiden säiliöiden yhteistilavuus on vähintään 10 m3 sekä vähimmäisvaatimuksena niihin jakeluasemiin, joilta vaaditaan ympäristölupa ympäristönsuojelulain 30 §:n nojalla. Asetuksen ympäristönsuojelullisiin vaatimuksiin tehtäisiin vain eräitä täsmennyksiä, minkä lisäksi eräisiin säännöksiin tehtäisiin ympäristönsuojelu- ja jätelainsäädännön uudistumisesta johtuvia muutoksia. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 18.5.2020. Asetukseen sisältyisi siirtymäsäännöksiä eräille olemassa oleville jakeluasemille.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

Vaikutukset

Yhdenmukaisten ympäristönsuojeluvaatimusten arvioidaan parantavan soveltamisalan piiriin uusina toimintoina tulevien jakeluasemien ympäristönsuojelun tasoa sekä toiminnanharjoittajien asemaa vaatimusten ennakoitavuuden lisääntyessä. Asetukseen sisältyvät siirtymäajat auttavat varautumaan asetuksen vaatimusten täyttämiseen ja niistä mahdollisesti aiheutuviin kustannuksiin. Soveltamisalan muutoksen arvioidaan lisäävän jonkin verran kunnan ympäristönsuojeluviranomaisten rekisteröinti- ja valvontatehtäviä, mutta toisaalta valvonnan arvioidaan jonkin verran helpottuvan yhtenäisten vaatimusten johdosta.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.