Valtioneuvoston kirjelmä OM/2020/71

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.5.2020 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppayhtiöiden (SE) yhtiökokouksia ja eurooppaosuuskuntien (SCE) osuuskuntien kokouksia koskevista väliaikaisista toimenpiteistä

U 13/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Markus Tervonen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150558
Asia

Ehdotuksella (29.4.2020, KOM(2020) 183 lopullinen) poikettaisiin eurooppayhtiöitä ja eurooppaosuuskuntia koskevien asetusten (EY No 2157/2001 ja EY No 1435/2003) yhtiökokouksen ja osuuskunnan kokouksen pitämistä koskevista määräajoista siten, että mainitut kokoukset voidaan eurooppayhtiöissä ja eurooppaosuuskunnissa vuonna 2020 pitää 12 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, kuitenkin viimeistään 31.12.2020.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Suomeen on rekisteröity yksi eurooppayhtiö eikä yhtään eurooppaosuuskuntaa. Eurooppayhtiöasetuksesta ja sitä täydentävästä kansallisesta sääntelystä seuraa, että ainoan suomalaisen eurooppayhtiön on muun muassa laadittava tilinpäätöksensä ja tehtävä veroilmoituksensa kotimaisia julkisia osakeyhtiöitä koskevissa määräajoissa. Asetusehdotuksella ei siten käytännössä ole vaikutusta Suomen kannalta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.