Toimiluvan myöntäminen OKM/2020/35

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.5.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Luvat rekisteröidyille yhteisöille tai säätiöille perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, p. +358 295 330 079

Asia

Hyväksytään seuraavien rekisteröityjen yhdistysten tai säätiöiden perusopetuslain (628/1998) 7 §:ssä tarkoitettu opetuksen järjestämislupaa koskeva hakemus liitteenä olevien päätösehdotusten mukaisesti: • Helsingin Montessori-yhdistys ry • Rovaniemien seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys ry sekä hylätään seuraavien rekisteröityjen yhdistysten tai säätiöiden perusopetuslain (628/1998) 7 §:ssä tarkoitettu opetuksen järjestämislupaa koskeva hakemus: • Veikars föräldraförening Veikids rf

Esitys

Valtioneuvosto hyväksyy Helsingin Montessori-yhdistys ry:n ja Rovaniemen seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun opetuksen järjestämistä koskevan lupahakemuksen liitteiden 3 ja 4 mukaisesti sekä hylkää Veikars föräldraförening Veikids rf:n perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun opetuksen järjestämistä koskevan lupahakemuksen liitteen 2 mukaisesti

Vaikutukset

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. Opetuksen järjestämisluvan myöntäminen edelleen 1.8.2020 lukien Helsingin Montessori-yhdistys ry:lle ja Rovaniemien seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:lle ei lisää valtiolle aiheutuvia kustannuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.