Valtioneuvoston asetus OKM/2020/29

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.5.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista

Ministeri
Hanna Kosonen
Esittelijä
Virpi Hiltunen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295330110
Asia
Esityksessä ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista. Asetuksessa säädetään ateriakohtaisen avustuksen ja ylimääräisen avustuksen myöntämisen edellytyksistä sekä avustukseen oikeuttavista aterioista ja niiden hinnoista. Asetuksen soveltamisalaan ja avustuksen myöntämisedellytyksiin liittyviä määritelmiä ja käsitteistöä selkeytettäisiin ja ajanmukaistettaisiin. Lisäksi asetuksella korotettaisiin opiskelija-aterioiden hintaan vaikuttavien kustannusten nousun johdosta ateriakohtaiseen avustukseen oikeuttavan aterian enimmäishintaa 4,54 eurosta 5 euroon. Erikoisannoksen vähimmäishintaa ehdotetaan korotettavaksi 5,69 eurosta 6,30 euroon ja enimmäishintaa 6,89 eurosta 7,65 euroon. Asetuksella kumottaisiin voimassa oleva valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista (54/2012). Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Asetusehdotuksella ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia. Ateriatukeen oikeuttavan aterian enimmäishinnan korotus parantaisi opiskelijaravintoloiden toimintaedellytyksiä ja turvaisi aterioille asetetut laatuvaatimukset. Opiskelijalta perittävän aterian hinta nousisi vain, jos opiskelijaravintola niin päättäisi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen